Asumiskustannusten kohtuullisuutta ARA-asunnoissa edistävä säädösehdotus lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla edistettäisiin asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa. Esityksellä toteutettaisiin useita Juha Sipilän hallituksen ohjelman sisältämiä toimenpidekirjauksia.

Omakustannusperiaatteen noudattaminen yhtenäisemmäksi

Valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen eli niin sanottujen ARA-asuntojen vuokrat ja käyttövastikkeet on määriteltävä omakustannusperiaatetta noudattaen. Sen mukaan asukkailta perittävillä vuokrilla ja käyttövastikkeilla saa kattaa lähinnä vain talon rakentamisesta aiheutuneet pääomakulut sekä kiinteistön hoito- ja korjauskulut. Valtaosassa ARA-asunnoista vuokrat ja käyttövastikkeet ovat kohtuullisena pidettävällä tasolla ja selvästi matalampia kuin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat. Eri vuokrataloyhteisöillä on kuitenkin erilaisia tapoja soveltaa omakustannusperiaatetta koskevia säännöksiä, mikä on johtanut paikoin huomattaviinkin eroihin eri toimijoiden omistamien ARA-asuntojen vuokratasoissa.

Esityksellä puututtaisiin tähän ongelmaan tarkentamalla omakustannusperiaatetta koskevia säännöksiä siten, että vuokrien ja käyttövastikkeiden kohtuullisuus toteutuisi nykyistä paremmin. Asuntojen tuleviin korjauskustannuksiin varautuminen asukkailta perittävissä vuokrissa ja käyttövastikkeissa saisi jatkossa olla enintään kohtuullista. Tämä hillitsisi vuokrien ja vastikkeiden nousua varsinkin rakennuksen ensimmäisinä vuosina. Vuokrien ja käyttövastikkeiden tasaus kiellettäisiin hallitusohjelman mukaisesti yli maakuntarajojen. Tällöin järjestelmästä tulisi asukkaiden kannalta alueellisesti oikeudenmukaisempi ja kasvuseuduille tarkoitetut tuet kohdistuisivat näille alueille.

Lisäksi valtion tukemien vuokratalojen omistajille asetettaisiin velvoite hankkimiensa merkittävien kiinteistönhoitopalveluiden ja kunnossapitotöiden kilpailuttamiseen ja jälkilaskelmien laatimiseen vastaavalla tavalla kuin asumisoikeustalon omistajilla on nykyisin. Kilpailuttamisvelvoite hillitsisi osaltaan asumiskustannusten nousua, ja jälkilaskelmat tehostaisivat omakustannusvuokrasäännösten noudattamista ja valvontaa.

Korkotukilainojen lyhennysohjelmasta nykyistä houkuttelevampi

Esitys sisältää myös pienempiä muutoksia korkotuki- ja aravalainsäädäntöön. Korkotukilainojen lainanlyhennyksiä muutettaisiin nykyistä etupainotteisemmiksi. Kun lainaa lyhennettäisiin nopeammin laina-ajan alussa, sekä omistajan että valtion riski pienenisi. Lisäksi eräitä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle kuuluvia korkotukilainojen maksuohjelmiin liittyviä tehtäviä siirrettäisiin Valtiokonttorille. Korkotuki- ja aravalainajärjestelmiä koskevia muutoksenhakusäännöksiä muutettaisiin vastaamaan muiden hallintoasioiden valitussäännöksiä.

Omakustannusperiaatetta koskevien säännösten muuttamista koskeva luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella jo edellisellä hallituskaudella vuonna 2013. Esitystä ei kuitenkaan tuolloin annettu eduskunnalle.

Lausuntoja voi antaa 26.9.2015 asti. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa, ja uudet säännökset tulisivat voimaan vuoden 2016 alussa. Vuokrien ja käyttövastikkeiden määritystä koskevat muutokset tulisivat sovellettaviksi vasta vuonna 2017, jotta toimijoille jäisi riittävän pitkä aika muuttaa nykykäytäntöjään.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetuin lain muuttamisesta

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

31.3.2017

Suuret asumiskustannukset hieman harvemmalla

Suuret asumiskustannukset rasittivat vuokralla asuvista kotitalouksista 14,6 prosenttia vuonna 2015. Osuus oli 2,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin edeltävänä vuonna. Omistusasunnoissa asuvista kotitalouksista asumiskustannusrasitteisten osuus pysyi lähes samana, noin 2 prosentissa.

9.4.2015

Tuloero kasvoi omistus- ja vuokra-asunnoissa asuvien välillä vuonna 2013

Omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien tulotaso pysytteli samana (kasvua 0,3 %). Vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien tulotaso laski edellisvuodesta reaalisesti 3,7 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta.

10.10.2018

Vuokra-asuminen yleistyy – pienet asunnot useimmiten vuokralla

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 kolmasosa asuntokunnista asui vuokralla. Edeltävään vuoteen verrattuna erityisesti vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä kasvoi. Varsinkin pienissä asunnoissa asutaan usein vuokralla.

2.3.2022

Lähes 9 000 uutta asuntoa rakennettiin viime vuonna valtion tuella

Vuoden 2021 ARA-tuotanto koostui 8 889 uudesta asunnosta ja 3 994 vanhan asunnon perusparantamisesta. ARAn korkotukivaltuus vuodelle 2021 oli 1 800 miljoonaa euroa. Valtuutta käytettiin 1 748 miljoonaa euroa, mikä on 221 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti