Rakennusalan laatuhaasteena katkeileva tiedonkulku ja valvonnan riittämättömyys

Ra­ken­ta­jien laa­tu­ky­se­lyn tu­lok­set ovat pää­sään­töi­ses­ti po­si­tii­vi­sia. Eri­tyi­ses­ti työl­le ase­te­tut ajal­li­set ja laa­dul­li­set ta­voit­teet ovat ol­leet työn­te­ki­jöil­lä hy­vin tie­dos­sa. Myös työ­mail­la val­lit­se­va työil­ma­pii­ri on koet­tu erit­täin hy­väk­si. Heik­koi­na te­ki­jöi­nä ovat ol­leet suun­ni­tel­mat ja nii­den saa­mi­nen työn­te­ki­jöi­den käyt­töön. Ken­ties täs­tä joh­tuen työs­sä on ol­lut suh­teel­li­sen pal­jon kes­key­tyk­siä ja kii­reen tun­tua. Ko­ko­nai­suu­te­na ra­ken­ta­mi­sen laa­tu koe­taan kes­kin­ker­tai­sek­si.

Ra­ken­ta­mi­sen Laa­tu RA­LA ry ja Ra­ken­nus­liit­to to­teut­ti­vat yh­teis­työs­sä työ­maan laa­tu­ky­se­lyn ra­ken­nus­lii­ton jä­se­nil­le jou­lu­kuus­sa 2017. Ta­voit­tee­na oli saa­da sel­vil­le Ra­ken­nus­lii­ton jä­se­nien käy­tän­nön ko­ke­muk­sia laa­dus­ta ja kar­toit­taa nä­ke­myk­siä laa­dun ke­hi­tys­tar­peis­ta se­kä kes­kei­sis­tä on­gel­mis­ta työ­mail­la. Ky­se­lyn to­teut­ti­vat ja ana­ly­soi­vat pro­jek­ti­pääl­lik­kö Ju­ha-Mat­ti Jun­no­nen Tam­pe­reen tek­nil­li­ses­tä yli­opis­tos­ta ja asian­tun­ti­ja TkT Sa­mi Kär­nä Aal­to-yli­opis­tos­ta. Tu­lok­set ovat hyö­dyn­net­tä­vis­sä ko­ko alan laa­dun ke­hit­tä­mi­sek­si eri nä­kö­kul­mis­ta.

Tut­ki­muk­sen tu­lok­sis­sa nouse­vat esil­le eni­ten laa­tuun vai­kut­ta­vi­na te­ki­jöi­nä suun­ni­tel­mien puut­teel­li­suus ja nii­den saa­mi­nen työn­te­ki­jöi­den käyt­töön se­kä ai­ka­tau­lu­ky­sy­myk­set. ”Kes­key­tyk­set ja kii­reen tun­tu nouse­vat vah­vas­ti esil­le, mi­kä ker­too ai­ka­tau­lu­tuk­sen haas­teis­ta tai puut­teel­li­ses­ta vies­tin­näs­tä ai­ka-tau­lu­jen suh­teen”, to­te­aa Tuu­la Rå­man. ”On ilah­dut­ta­vaa to­de­ta, et­tä laa­tu­ta­voit­teet ovat tie­dos­sa ja työ­mai­den il­ma­pii­ri koe­taan po­si­tii­vi­sek­si”, Tuu­la Rå­man jat­kaa.

Aikataulupaine aiheuttaa laatuongelmia

Aliu­ra­koit­si­joi­den työn­te­ki­jät ko­ke­vat laa­tuun liit­ty­vät te­ki­jät pää­sään­töi­ses­ti huo­noim­mik­si kuin pää­ura­koit­si­jan työn­te­ki­jät. Ym­mär­ret­tä­vää on myös se, et­tä ko­ke­neet työn­te­ki­jät tie­tä­vät työ­hön koh­dis­tu­vat ta­voit­teet ja vaa­ti­muk­set pa­rem­min kuin ko­ke­mat­to­mat työn­te­ki­jät. Sen si­jaan työn­te­koon liit­ty­vis­sä edel­ly­tyk­sis­sä ko­ke­mat­to­mat ovat tyy­ty­väi­sem­piä.

”Avoi­mis­sa vas­tauk­sis­sa kes­kei­se­nä laa­tuon­gel­ma­na koe­taan työ­hön koh­dis­tu­va ai­ka­tau­lu­pai­ne”, ker­too Ju­ha-Mat­ti Jun­no­nen, ”myös kos­teu­teen ja mui­hin työ­maa­olo­suh­tei­siin liit­ty­vät te­ki­jät ovat kes­kei­siä laa­tuon­gel­mia”. Mai­nin­to­ja sai­vat myös vä­lin­pi­tä­mät­tö­myys omiin ja tois­ten töi­hin, riit­tä­mä­tön val­von­ta, ul­ko­maa­lais­ten työn­te­ki­jöi­den am­mat­ti­tai­dot­to­muus ja yh­tei­sen kie­len puut­tu­mi­nen. Pa­ran­nus­kei­noi­na laa­tuon­gel­miin mai­nit­tiin useim­min työn te­ke­mi­seen liit­ty­vän ai­ka­tau­lu­pai­neen pois­ta­mi­nen. Myös am­mat­ti­tai­don ar­vos­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen li­sää­mi­nen se­kä val­von­nan li­sää­mi­nen mai­nit­tiin usein.

”Pa­nos­ta­mal­la työ­maan joh­don ja val­von­nan re­surs­sei­hin voi­daan vai­kut­taa eni­ten vas­taa­jien hy­vään laa­tu­ko­ke­muk­seen työ­maal­la. Myös peh­meäm­mät te­ki­jät, ku­ten työ­maan hy­vä hen­ki vai­kut­ta­vat koet­tuun laa­tuun – nä­mä asiat nä­ky­vät sel­keäs­ti tu­lok­sis­ta”, to­te­aa Ra­ken­nus­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Har­ju­nie­mi.

Ta­lon­ra­ken­ta­mi­sen so­pi­musa­laa edus­ta­vat vas­taa­jat oli­vat mui­ta po­si­tii­vi­sem­pi kuin mui­ta so­pi­musa­lo­ja edus­ta­vat vas­taa­jat. Ta­lo­tek­nii­kan so­pi­musa­laa edus­ta­vat vas­taa­jat oli­vat mui­ta ne­ga­tii­vi­sem­pia eri­tyi­ses­ti suun­ni­tel­miin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Suu­rim­mat so­pi­musa­la­koh­tai­set erot ai­heu­tui­vat ”Ra­ken­ta­mi­sen laa­tu on ylei­ses­ti Suo­mes­sa hy­vää” -ky­sy­myk­ses­sä. Ky­sy­myk­ses­sä po­si­tii­vi­sem­pia oli­vat ra­ken­nus­tuo­te­teol­li­suu­den so­pi­musa­laa edus­ta­vat ja ne­ga­tii­vi­sem­pia ta­lo­tek­nii­kan so­pi­musa­laa edus­ta­vat.

”Tu­lok­set osoit­ta­vat, et­tä ko­ko­nai­suu­den hal­lin­nas­sa, joh­ta­mi­ses­sa ja tie­don­ku­lus­sa on pa­ran­net­ta­vaa. Työ­mail­le toi­mi­tet­ta­vat suun­ni­tel­mat ovat usein lii­an kes­ke­ne­räi­siä ja puut­teel­li­sia. Tu­los­ten pe­rus­teel­la pe­rus­asiat ovat kui­ten­kin var­sin hy­väs­sä kun­nos­sa, jo­ten laa­dun pa­ran­ta­mi­sel­le on hy­vät edel­ly­tyk­set”, to­te­aa toi­min­nan­joh­ta­ja Tuu­la Rå­man Ra­ken­ta­mi­sen Laa­tu RA­LA ry:stä.

Tutustu kyselyn tuloksiin

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

Rakentamisen laatu

28.9.2022

Kuukauden kasvo: Rakentamisen laadun edistäjä

Rakentamisen Laatu RALA ry:n uusi toimitusjohtaja Kirsi Hautala kertoo, mihin suuntaan RALA tulee tulevina vuosina kehittymään. Varmaa on, että se tulee edelleen toimimaan kestävän ja laadukkaan rakentamisen edistäjänä.

tekninen isännöitsijä

25.11.2022

Kuukauden kasvo: Mitä tekee tekninen isännöitsijä?

Teknisiä isännöitsijöitä kouluttava Eero Oldén kertoo, miten tekninen isännöitsijä eroaa perinteisestä isännöitsijästä. Tekninen isännöitsijä voi esimerkiksi antaa suosituksia ja ehdotuksia taloyhtiön korjaushankkeissa sekä valvoa osakkaiden muutostöitä.

6.7.2022

Pienellä on etunsa

Mikkelissä sijaitseva rivitaloyhtiö As Oy Riviparkko on pieni, mutta toimiva. Riviparkossa pienuus on etu, sillä kaikki tuntevat toisensa ja yhteistyöllä taloyhtiötä saadaan kehitettyä paremmaksi.

Tähtiartikkeli

Tilaajille

ryhmäkorjaushanke

16.9.2022

Ryhmävoimaa korjaamiseen, viihtyvyyttä asumiseen

Turkulaisessa Hepokullan lähiössä on käynnissä laaja ryhmäkorjaushanke. Alueen kerrostaloille oli kerääntynyt korjausvelkaa vuosien saatossa, ja nyt ne päätettiin korjata kaikki yhtä aikaa. Yhteistyö on tuonut hankkeeseen sujuvuutta ja nopeutta.

Tähtiartikkeli

Tilaajille

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti