Tilintarkastus

Tilintarkastajan tehtävät

Tilintarkastajan tulee hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tarkastaa tilinpäätös ja kirjanpito sekä yhtiön hallinto. Tilintarkastus on lähinnä laillisuusvalvontaa, eikä tilintarkastajalla ole varsinaista oikeutta puuttua puhtaasti tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin.

Tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Tilintarkastaja tarkastaa, onko tilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja -asetuksen sekä asunto-osakeyhtiölain 6 luvussa olevien säännösten mukaisesti. Tilintarkastajan tulee vakuuttua siitä, että tilinpäätös antaa totuudenmukaisen kuvan yhtiön toiminnasta ja sen varallisuusasemasta tilikauden päättyessä. Samalla tilintarkastajan on selvitettävä, ovatko yhtiön hallitus ja isännöitsijä toimineet lain edellyttämällä huolellisuudella, vai ovatko he syyllistyneet sellaisiin laiminlyönteihin tai toimenpiteisiin, joka voisi aiheuttaa vahingonkorvausvastuun yhtiötä kohtaan. Tilintarkastajan tulisi reagoida ainakin yhtiön hallinnossa tapahtuneisiin selviin osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomuksiin.

Tilintarkastajan on yleensä noudatettava niitä ohjeita, joita yhtiökokous hänelle mahdollisesti antaa. Yhtiökokous ei voi kuitenkaan tehdä sellaisia päätöksiä, jotka rajoittaisivat tilintarkastusta siitä, millainen sen on oltava lain, yhtiöjärjestyksen tai hyvän tilintarkastustavan mukaan. Tilintarkastajalla on tietyt tiedonsaantioikeudet ja hänellä on yleinen läsnäolo-oikeus kaikissa niissä yhtiön toimielimien kokouksissa, joissa käsitellään hänen tehtäviinsä kuuluvia asioita. Mikäli tilintarkastaja ei saa tarpeellista tietoa ja aineistoa käytettäväkseen, hän voi kieltäytyä saattamasta tilintarkastusta loppuun ja antamasta lain edellyttämiä raportteja.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus on tärkein tilintarkastuksen tuloksena syntyvä asiakirja. Tilintarkastuskertomus annetaan yhtiökokoukselle hallituksen välityksellä. Tilintarkastuskertomusta ei lain mukaan tarvitse laatia tietyn kaavan mukaisena, mutta valmiit mallit helpottavat tarvittavien asioiden esittämistä. Lisäksi tilintarkastaja antaa yhtiön hallitukselle tilintarkastuspöytäkirjan, joka ei ole julkinen, vaan se jää yhtiön sisäiseksi asiakirjaksi.

Tilintarkastajan valinta taloyhtiössä

Tilintarkastaja valitaan aina yhtiökokouksessa. Tilintarkastajaa valittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilintarkastajan kelpoisuusvaatimuksiin ja otettava huomioon myös esteellisyyskysymykset. Osaavasti ja hyvin tehty tilintarkastus on osakkaiden turvan ja luottamuksen kannalta merkityksellistä.

Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä on mainittava tilintarkastajien lukumäärä, joka voidaan ilmaista myös enimmäis- tai vähimmäismääränä. Yksikin tilintarkastaja riittää ja uusissa yhtiössä voidaan eräissä tapauksissa olla valitsematta lainkaan tilintarkastajaa, mutta silloin yhtiöjärjestyksessä ei voi olla mainintaa tilintarkastuksesta. On suositeltavaa, että kaikissa taloyhtiöissä tehtäisiin edelleen tilintarkastus.

Varatilintarkastajan valinta on pakollista vain, jos yhtiöllä on vain yksi tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö tai jos yhtiöjärjestyksessä on määrätty varatilintarkastajan valinnasta. Jollei yhtiöjärjestyksessä on määräystä varatilintarkastajan valinnasta ja jos yhtiölle valitaan useampi tilintarkastaja, jää yhtiökokouksen ratkaistavaksi valitaanko varatilintarkastajaa vai ei.
Yhtiöjärjestyksen lisäksi asunto-osakeyhtiölaissa ja tilintarkastuslaissa on määräyksiä, jotka olennaisesti vaikuttavat tilintarkastajan valintaan asunto-osakeyhtiössä.

Kelpoisuusvaatimukset

Tilintarkastaja on yhtiön osakkaiden valitsema ja vastuullisesti tehty tilintarkastus on osakkaiden turva. Taloyhtiön tilintarkastajalla tulee olla tietyt yleiset kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset. Vajaavaltainen, kuten alaikäinen tai muutoin holhouksenalainen, ei voi toimia tilintarkastajana. Tilintarkastajaksi voi voida myöskään valita konkurssissa olevaa henkilöä tai tilintarkastusyhteisöä.

Tilintarkastaja ei saa olla myöskään esteellinen hoitamaan tehtäväänsä. Esteellisyyssäännösten perustella tilintarkastajana ei voi olla yhtiön hallituksen jäsen tai tämän avo- tai aviopuoliso tai lähisukulainen. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen.

Asunto-osakeyhtiölaissa on maininnat tilintarkastajan kelpoisuudesta, joihin on syytä perehtyä ennen tilintarkastajan valintaa. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä tilintarkastajien lukumäärästä ja pätevyydestä.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti