Taloyhtiön hallitus ja tehtävät

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtäväksi on säädetty huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siten taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Hallitus toimii toimeenpanevana toimielimenä ja voi lisäksi itsenäisesti päättää tehtäviinsä kuuluvista asioista.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hallitus olisi oikeutettu tekemään päätöksiä kaikissa yhtiötä koskevissa asioissa. Tiettyihin toimiin hallitus ja isännöitsijä voivat ryhtyä vain yhtiökokouksen päätöksellä. Vähäisempiin toimiin hallitus ja isännöitsijä voivat yleensä ryhtyä saattamatta asiaa yhtiökokouksen päätettäväksi. Edellytyksenä on kuitenkin lähtökohtaisesti, että hanke voidaan toteuttaa hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Yhtiöjärjestyksessä tavallisesti määrätään, että yhtiön menojen kattamiseksi osakkailta perittävän yhtiövastikkeen suuruudesta ja korottamisesta päättää yhtiökokous. Jos hanke edellyttää yhtiövastikkeen korottamista tai ylimääräisen vastikkeen perimistä, on hallituksen saatettava asia yhtiökokouksen päätettäväksi.

Poikkeuksen muodostavat kiireelliset tilanteet, joissa yhtiökokouksen päätöksen odottaminen aiheuttaisi yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Tällaisia kiireellisiä tilanteita liittyy esim. tuli- ja vesivahinkojen estämiseen. Jos hallitus joutuu kiireellisessä tilanteessa tekemään päätöksen normaaliin toimivaltaansa kuulumattomassa asiassa, on perusteltua saattaa päätös jälkikäteen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

Hallituksen valinta

Hallitukseen on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.

Jos hallituksessa on useita jäseniä, sille on valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Isännöitsijä saa olla hallituksen puheenjohtajana vain, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai jos kaikki osakkeenomistajat siihen suostuvat.

Hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa.

Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy seuraavan valinnasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä muusta määräaikaisesta tai toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta.

Hallituksen tehtävät

Vaikka hallituksella on taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus, asunto-osakeyhtiölaissa on lisäksi säädetty hallitukselle nimenomaisia tehtäviä. Esimerkkeinä hallituksen yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvista tehtävistä voidaan mainita isännöitsijän nimittäminen ja osakekirjan antaminen tai vaihtaminen.

Hallituksen velvollisuutena on valvoa isännöitsijän toimintaa. Hallitus voi halutessaan ottaa ratkaistavaksi juoksevaan hallintoon kuuluvia erityiskysymyksiä, kunhan juokseva hallinto pääosin kuitenkin säilyy isännöitsijän hoidossa. Toisaalta hallitus voi myös antaa monia tehtäviään – soveltuvin osin jopa laissa sille määrättyjä erityistehtäviä – isännöitsijän hoidettavaksi, mutta ei kuitenkaan voi siirtää tehtäviään kokonaisuudessaan isännöitsijälle.

Hallituksella on velvollisuus huolehtia, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty luotettavalla ja asianmukaisella tavalla. Vastuu kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavuudesta kuuluu isännöitsijälle. Isännöitsijä voi käyttää esim. tilitoimistoa apunaan. Konkreettisten tehtävien siirtäminen eteenpäin ei kuitenkaan vähennä laissa asetettua vastuuta.

Korjaus- ja perusparannushankkeissa hallituksen tehtävät liittyvät toisaalta päätöksen valmisteluun yhtiökokoukselle ja toisaalta hankkeen toteuttamiseen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on valmistella asia sellaiseen kuntoon, että yhtiökokous voi tehdä siitä päätöksen. Usein käytännön selvitystyön tekee isännöitsijä ja vie tuloksen ensi vaiheessa hallituksen käsiteltäväksi.

Videoista apua hallitustyöskentelyyn

Kiinteistöliitto tukee taloyhtiöiden hallitusten toiminnan kehittämistä, hallituskauden tehokasta käynnistämistä sekä tavoitteellista hallitustyöskentelyä. Tätä varten Kiinteistöliiton Youtube-kanavalta löytyy videosarja hallitustoiminnasta.

Hallitusvideot antavat virikkeitä ja toimintamalleja taloyhtiöiden puheenjohtajille sekä hallituksen jäsenille taloyhtiön hallitustyöskentelyn kehittämiseen. Hallitusvideoiden aiheina ovat hallitustyön käynnistäminen, hallituksen tehtävät, vastuualueet ja roolit, toimikauden aikataulutus sekä hallituksen perehdytys ja tiedonsaanti. Videot ovat muutaman minuutin pituisia.

Kiinteistöliiton hallitusvideot on tuottanut Suomen Asuntotietokeskus. Hallitusvideot sekä myös muita videoita ovat katsottavissa Kiinteistöliiton videokanavalta osoitteessa: www.youtube.com/kiinteistoliitto

Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen -verkkokurssi

Taloyhtiön hallituksessa tarvitaan tietoa monelta alalta ja mitä osaavampia ihmisiä hallituksessa toimii, sitä paremmin taloyhtiön asiat hoituvat. Uusi verkkokurssikokonaisuus HTHJ – Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen antaa mainiot eväät taloyhtiön hallituksessa toimimiseen.

Kurssikokonaisuus on maksuton Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja puheenjohtajille. Taloyhtiölle, joka ei vielä ole Kiinteistöliiton jäsen, kurssi maksaa 199 euroa.

Kurssikokonaisuuteen on koottu tärkeää tietoa taloyhtiön toiminnan eri alueilta hallituksen vastuista ja taloudenpidosta kiinteistön ylläpitoon saakka. Kokonaisuus koostuu viidestä verkkokurssista:

  • Hallituksen tehtävät ja vastuut
  • Taloyhtiön yhtiökokous
  • Taloyhtiön talous
  • Taloyhtiön sopimukset ja kilpailutus
  • Kiinteistön ylläpito

Verkkokurssien osallistujat saavat käyttöönsä tulostettavan kurssimateriaalin, joiden avulla asiat voi palauttaa mieleen myös myöhemmin. Kokonaisuuteen kuuluu myös loppukoe. Kun loppukoe on hyväksytty, kurssin osallistuja voi tulostaa itselleen Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen -sertifikaatin.

Verkkokurssit ovat Suomen Kiinteistöliiton asiantuntijoiden laatimia ja Kiinteistömedia Oy:n tuottamia.

Taloyhtiön hallituksen jäsenen check-lista – tarkista taloyhtiösi tilanne!

Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja hoitavat taloyhtiössä vastuullista ja laaja-alaista tehtävää. Kiinteistöliiton asunto-osakeyhtiötyöryhmä on koonnut taloyhtiöiden hallituksille työkaluksi tarkistuslistan, jonka avulla voi tarkistaa oman taloyhtiön tilanteen sekä perehtyä hallituksen jäsenen kannalta tärkeisiin asioihin.

Tarkistuslista koostuu neljästä osioista, jotka käsittelevät seuraavia asiakokonaisuuksia:

  • Taloyhtiön lakiasiat ja yhtiön hallinto
  • Taloyhtiön sopimus- ja talousasiat
  • Taloyhtiön tekninen kunto
  • Asukkaille tiedottaminen

Lataa tarkistuslista käyttöösi tästä!

Yksi hyvä tapa on käydä tarkistuslista läpi yhdessä koko hallituksen kanssa ja käsitellä tarvittavat asiat hallituksen kokouksessa. Jos vastaukset painottuvat merkittävästi kyllä-vastauksiin, on taloyhtiönne hyvässä tilanteessa. Ei-vastausten osalta on syytä selvittää kyseiset kohdat yhdessä isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan kanssa. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ei tarvitse painia taloyhtiön asioiden kanssa yksin, vaan pätevä isännöitsijä pystyy auttamaan taloyhtiötä.

Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA

Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry on asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallinnon ja hallitustyöskentelyn osaamisverkosto, jonka tavoitteena on lisätä hallitustyön arvostusta ja parantaa sen tuloksia kehittämällä osaamista.

AKHAn tarkoituksena on edistää hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitustyöskentelyä Suomessa toimivissa asunto- ja kiinteistöyhtiöissä sekä kehittää hallitusten jäsenten ammattitaitoa ja osaamista asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä.

AKHA toimii myös asiantuntijaorganisaationa välittäen asiantuntijoita taloyhtiöiden hallitustyöskentelyyn. AKHA ylläpitää asiantuntijarekisteriä hallitustyöskentelyn ammattilaisista, joita se välittää avustamaan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallituksia sekä tarvittaessa osallistumaan hallitustyöskentelyyn.

Lisätietoa: www.akha.fi

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

taloyhtiön korjaushankkeen osapuolet

17.5.2022

Kaupallinen yhteistyö

Mitkä ovat taloyhtiön korjaushankkeen osapuolten tehtävät?

Taloyhtiön korjaushankkeisiin osallistuu hallituksen ja isännöitsijän lisäksi monenmoista muutakin tekijää. Heillä kaikilla on tärkeä osa korjaushankkeessa, mutta miten osapuolten roolit ja tehtävät jakautuvat tarkemmin?

Raksystems

Mukana päätöksissä

17.8.2022

Kuukauden kasvo: Mukana taloyhtiön päätöksissä

Monessa taloyhtiössä valitaan keväällä uusi hallitus. Pitkäaikainen taloyhtiönhallitusaktiivi Seppo Simola antaa vinkkejä hallitustyöskentelyyn uusille ja vanhoille hallituksen jäsenille.

taloyhtiön turvallisuus

2.3.2022

Onko pelastussuunnitelmasi kunnossa?

Varautuminen tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin on asumisturvallisuuden perusta. Pelastussuunnitelma toimii taloyhtiöiden suunnittelun työvälineenä turvallisuuden rakentamisessa. Sen sisällön määrittävät pelastuslaki ja -asetus.

pelastussuunnitelma

27.11.2022

Onko pelastussuunnitelmasi kunnossa?

Pelastussuunnitelma on taloyhtiön turvallisuuden perusta. Sen ajantasaisuus kannattaa tarkistaa vuosittain. Erityisesti palovaroittimia koskevat määräykset tulee selvittää tarkoin.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti