Näistä asioista tunnistat, onko taloyhtiön tilinpäätös laadittu oikein

Taloyhtiön tilinpäätöstä voi olla vaikeaa lukea. Jokaisen osakkaan tulisi kuitenkin oman etunsa nimissä opetella tarkistamaan perusasiat oman taloyhtiön tilinpäätöksestä. Tiedätkö itse, milloin taloyhtiön tilinpäätös on laadittu oikein? Muista tarkistaa tilinpäätöksestä ainakin seuraavat asiat.

1. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä toimintakertomuksen

Taloyhtiön tilinpäätöksessä kuuluu olla nämä kaikki. Jos jokin asiakirjoista puuttuu, tilinpäätös on virheellinen.

Tilinpäätöksen on lain mukaan annettava oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta ja taloudesta. Käytännössä sen tulee sisältää tiedot, joiden perusteella esimerkiksi osakas pystyy arvioimaan taloyhtiön tilikauden tuloksen muodostumista ja rahoituksellista tilannetta.

2. Tuloslaskelma noudattaa kiinteistökaavaa

Taloyhtiön tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten yhtiön tulos on tilikauden aikana muodostunut. Tuloslaskelma laaditaan niin sanotun kiinteistökaavan mukaisesti. Siinä tulee olla eriteltyinä tilikauden ajalta
– kiinteistön tuotot (esim. vastikkeet, vuokrat)
– luottotappiot ja oikaisuerät
– kiinteistön hoitokulut (esim. henkilöstökulut, kiinteistönhoito- ja siivouskulut)
– käyttökate/hoitokate (= kiinteistön tilikauden tulojen ja menojen erotus)
– poistot ja arvonalentumiset
– rahoitustuotot- ja kulut
– voitto/tappio ennen satunnaisia eriä
– satunnaiset erät (satunnaiset tuotot ja kulut)
– voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
– tilinpäätössiirrot
– välittömät verot
– tilikauden voitto/tappio tai ylijäämä/alijäämä.

Jos mainittuja tietoja ei löydy tuloslaskelmasta, laskelmaa ei ole laadittu oikein. Lisäksi tuloslaskelmassa kuuluu esittää edellisen tilikauden vertailutiedot.

3. Tase on tasekaavan mukainen

Taloyhtiön taseesta selviävät yhtiön varallisuus, velat ja oma pääoma tilikauden viimeisenä päivänä. Taseen on noudatettava lakisääteisen tasekaavan rakennetta. Tase jakautuu vastaavaa ja vastattavaa -puoliin.

Vastaavaa-puolella esitetään taloyhtiön varat. Vastaavat jakautuvat
– pysyviin vastaaviin (aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, sijoitukset)
– vaihtuviin vastaaviin (vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset).

Vastattavaa-puolella esitetään taloyhtiön rahoituksen lähteet. Vastattavat jakautuvat
– omaan pääomaan (mm. osakepääoma, rahastot, edellisten tilikausien voitto/tappio)
– tilinpäätössiirtojen kertymään
– pakollisiin varauksiin
– vieraaseen pääomaan (esim. lainat ja velat).

Tasekaavasta voidaan jättää kohtia pois ainoastaan silloin, jos kyseiseen kohtaan ei tule lukua tilikaudelta eikä edeltävältä tilikaudelta. Taseessa kuuluu myös esittää edellisen tilikauden vertailutiedot.

4. Toimintakertomus sisältää lakisääteiset tiedot

Toimintakertomuksessa annetaan taloyhtiön toiminnasta sellaisia tietoja, jotka eivät käy selvästi ilmi tilinpäätöksestä mutta joita osakkaat tarvitsevat yhtiön taloudellisen tilanteen ja toiminnan arviointiin.

Toimintakertomusta ei ole laadittu oikein, ellei se sisällä seuraavia asunto-osakeyhtiölaissa määriteltyjä tietoja:
– tiedot yhtiövastikkeen käytöstä, jos vastiketta on peritty taloyhtiössä eri tarkoituksiin eri perustein (= vastikerahoituslaskelmat)
– tiedot pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä sekä siitä, missä panttikirjat sijaitsevat
– tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen (esim. suuret investoinnit, korjaushankkeet, isännöitsijän vaihtuminen)
– tiedot talousarvion toteutumisesta ja selvitys olennaisista poikkeamista
– arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä (esim. suunnitteilla olevat korjaushankkeet)
– hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi
– selvitys yhtiön hallussa olevista omista osakkeista sekä osakeantipäätöksen pääasiallisesta sisällöstä
– selvitys yhtiön varojen riittävyydestä, jos taseen oma pääoma on negatiivinen.

Toimintakertomuksessa voi olla myös muita olennaisia, oikean ja riittävän kuvan kannalta tärkeitä tietoja. Toimintakertomuksen tiedot eivät saa olla ristiriidassa tilinpäätöksen tietojen kanssa.

5. Tarvittavat lisätiedot annetaan liitetiedoissa ja tase-erittelyissä

Liitetiedoilla voidaan tarvittaessa täydentää toimintakertomusta, tuloslaskelmaa ja tasetta. Liitetiedoissa voi olla esimerkiksi tiedot annetuista panteista, kiinnityksistä ja takauksista. Lisäksi voidaan selvittää esimerkiksi tilinpäätöksen laatimisperiaatteita taikka tuloslaskelman ja taseen erien tarkempaa sisältöä. Liitetietojen tulee vastata tuloslaskelmassa ja taseessa esitettyjä tietoja.

Tase-erittelyissä on oltava lueteltuina taloyhtiön pysyvät vastaavat, vaihtuvat vastaavat, vieras pääoma ja varaukset. Tase-erittelyn tietojen tulee luonnollisesti täsmätä taseen tietoihin.

Haluatko varmistaa, että oman taloyhtiösi tilinpäätös on laadittu oikein? Kaikki tarvittavat tiedot tilinpäätöksen sisällön ja asiakirjojen tarkistamiseen saat Hallituksen pienestä tilinpäätösoppaasta >>

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

13.1.2023

Mitä on vastuullisuus taloyhtiössä?

Vastuullisuuskeskustelu ulottuu lähivuosina myös taloyhtiöihin, ja hyvin hoidetut taloyhtiöt nousevat arvoon. Vastuullisuuteen kuuluu niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen vastuu. Suunnitelmallinen kiinteistönpito on keskeinen osa vastuullisuuden johtamista.

taloyhtiön hallitus

17.5.2022

Taloyhtiön sopimukset tutuiksi uudelle hallitukselle

Taloyhtiön hallitus hoitaa yleisten taloyhtiön asioiden lisäksi myös sille asunto-osakeyhtiölaissa säädettyjä tehtäviä. Siksi uuden hallituksen jäsenten on hyvä tutustua yhtiöjärjestykseen ja asunto-osakeyhtiölakiin, sekä taloyhtiön merkittävimpiin sopimuksiin.

5.4.2022

Kaupallinen yhteistyö

Safetumin TOP 5 ohjeet taloyhtiön väestönsuojan ylläpitoon

Väestönsuoja on ensisijaisesti tarkoitettu väestön suojaamiseen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Suoja antaa turvaa räjähdysvaikutuksilta, sortumilta ja kemiallisilta taisteluaineilta sekä vaaralliselta säteilyltä. Normaalioloissa väestönsuojatiloja käytetään yleensä varastoina, harrastetiloina tai autohalleina.

Safetum

Mukana päätöksissä

17.8.2022

Kuukauden kasvo: Mukana taloyhtiön päätöksissä

Monessa taloyhtiössä valitaan keväällä uusi hallitus. Pitkäaikainen taloyhtiönhallitusaktiivi Seppo Simola antaa vinkkejä hallitustyöskentelyyn uusille ja vanhoille hallituksen jäsenille.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti