Leikkipaikkojen turvallisuus

Talvi on selätetty ja kesä nurkan takana. On aika tarkistaa yhtiön hallinnassa olevat piha-alueet – etenkin lasten leikkipaikkojen turvallisuus. Millainen on yhtiön johdon vastuu kiinteistön turvallisuudesta ja kuka tekee päätökset ja ryhtyy toimiin, jos yhtiön hallinnassa oleva leikkipaikka osoittautuu turvamääräysten vastaiseksi?

Kiinteistön alueen turvallisuuden huolehtiminen kuuluu taloyhtiölle kiinteistön omistajan roolissa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että kiinteistön omistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite kiinteistön alueen turvallisuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön on huolehdittava siitä, että kiinteistöllä on turvallista sen asukkaiden ja muiden liikkua sekä oleskella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset täyttävässä kunnossa.

Tuottamusvastuu

Mikäli kiinteistön alueella tapahtuu vahinko, on taloyhtiön voitava osoittaa menetelleensä huolellisesti. Muussa tapauksessa kiinteistön omistaja saattaa olla vastuussa sattuneesta vahingosta. Vastuu on tuottamusvastuuta, eli se edellyttää tekijältä tahallisuutta taikka huolimattomuutta toimissaan tai laiminlyöntiä. Oikeuskäytännössä kiinteistön omistajalta vaadittavan huolellisuuden taso on asetettu huomattavan korkealle, vaikkakaan vastuu ei ole ankaraa vastuuta eli tuottamuksesta riippumatonta vastuuta.

Taloyhtiö vastaa sen piha-alueella olevien leikkipaikkojen sijoittelusta sekä leikkivälineiden turvallisuudesta edellä mainitun kiinteistönomistajan korostuneen huolellisuusvelvoitteen asettamassa laajuudessa. Leikkivälineiden turvallisuuden osalta on olemassa eurooppalainen standardi (SFS-EN 1176 ja 1177), joka on suositusluonteinen. Kyseisen standardin mukaisia leikkivälineitä voidaan lähtökohtaisesti pitää turvallisina. Yhtiön kannatta noudattaa standardin mukaisia vaatimuksia onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vaaratilanteiden välttämiseksi. Mikäli leikkipaikka ja leikkivälineet ovat em. standardin mukaisia, voi taloyhtiö osoittaa toimineensa huolellisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että vain standardin mukainen leikkipaikka tai laite täyttää huolellisuusvelvoitteen. Tärkeää on, että leikkiväline tai -paikka on toteutettu yhtä turvallisella tavalla.

Huolellisuuden taso

Leikkivälineiden turvallisuutta koskevassa standardissa otetaan kantaa mm. laitteiden asentamiseen, tarkastamiseen, huoltoon ja ylläpitoon. Tarkastus on annettava päteville henkilöille tehtäväksi ja tarkistus on suoritettava tarkasti valmistajan ohjeiden mukaan. Lisäksi ulkoleikkipaikkoja koskevia ohjeita löytyy Rakennustiedon ohjekortista RT 89–10966. Ohjeet perustuvat eurooppalaisiin turvastandardeihin.

Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että piha-alue ja koko kiinteistö ovat turvallisia käyttää. Taloyhtiön piha-alueella olevien lasten leikkipaikkojen sijoittelusta sekä leikkivälineiden turvallisuudesta vastaa taloyhtiö edellä mainitun kiinteistönomistajan korostuneen huolellisuusvelvoitteen asettamassa laajuudessa. Kiinteistön omistaja siis huolehtii siitä, että leikkivälineet ovat turvallisuusvaatimuksien mukaisia, asennettu oikein ja lisäksi huolehtii ja valvoo sitä, että leikkivälineitä pidetään kunnossa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Huolellisuusvelvoitteen täyttämiseksi olisi suositeltavaa, että yhtiö myös huolehtii siitä, että taloyhtiön huoneistoihin jaettaisiin leikkivälineiden käyttöohjeet ja vanhempia ohjattaisiin käymään nämä lävitse lastensa kanssa. Ohjeistuksessa olisi hyvä kiinnittää myös huomiota siihen, että vanhemmat valvoisivat lastensa leikkivälineen käyttöä ja että leikkivälinettä käytettäisiin valmistajan tai myyjän ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Mikäli yhtiö osoittaa toimineensa huolellisesti ja leikkivälineen käyttäjä kaikesta huolimatta loukkaa itsensä leikkivälineessä, joka on kaikkien vaatimusten mukainen, ei yhtiö voine joutua vastuuseen.

Kuka tekee päätökset?

Hallituksella on oikeus ja myös velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistöä ja siellä sijaitsevaa leikkipaikkaa on turvallista käyttää, eikä leikkipaikan käyttäjälle aiheudu vaaraa huonokuntoisten leikkivälineiden johdosta. Hallituksen tulee tehdä päätös puutteellisten ja turvallisuusmääräysten vastaisten leikkivälineiden poistamisesta. Vahingon tapahtuessa, voi hallitus joutua niin vahingonkorvaus- kuin rikosoikeudelliseen vastuuseen, mikäli se on jättänyt huolehtimatta yhtiön piha-alueiden ja leikkipaikan turvallisuudesta.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan piha-alueesta tai sen turvallisuudesta huolehtiminen ei kuitenkaan kuulu hallituksen yksinomaiseen toimivaltaan. Näin ollen ylintä päätösvaltaa piha-asioissa käyttää lähtökohtaisesti yhtiökokous ja se voi halutessaan puuttua hallituksen tekemiin päätöksiin tai ottaa asian muutoin päätettäväkseen. Yksittäinenkin osakas voisi asunto-osakeyhtiölain mukaan vaatia asian käsittelyä yhtiökokouksessa. Asia tulee sisällyttää yhtiökokouskutsuun, jos sen käsittelyä on vaadittu hallitukselta kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että se ehditään kokouskutsuun lisätä. Lisäksi osakasvähemmistö voisi vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista asian käsittelemistä varten. Osakasvähemmistöllä tarkoitetaan osakkeenomistajia, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestysmääräyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista. Kun leikkivälineistä päätetään, hallituksen on kuitenkin yhtiökokouksessa syytä tuoda yhtiökokouksen tietoon taloyhtiön laaja vastuu kiinteistön turvallisuudesta. Yhtiökokous ei voi tehdä lainvastaisia päätöksiä, eikä hallitus voi ryhtyä sellaisia toimeenpanemaan.

Vaaratilanne leikkipaikalla

Kun yhtiö on todennut taikka epäilee leikkipaikan olevan turvamääräysten vastainen ja asiaa selvitetään yhtiössä, on hallituksen syytä estää leikkipaikan käyttö kyltein. Pelkkä kirjallinen varoituskyltti ei välttämättä riitä huolelliseen toimintaan. Mahdollisuuksien mukaan yhtiön tulee myös aidata leikkipaikka tai muulla tavalla varmistaa, että sen käyttö estyy riittävällä varmuudella kunnes leikkipaikka on varmistunut taikka korjattu turvalliseksi.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

pelastussuunnitelma

27.11.2022

Onko pelastussuunnitelmasi kunnossa?

Pelastussuunnitelma on taloyhtiön turvallisuuden perusta. Sen ajantasaisuus kannattaa tarkistaa vuosittain. Erityisesti palovaroittimia koskevat määräykset tulee selvittää tarkoin.

5.10.2022

Turvallisuus huomioon energiansäästössä

Energiaa säästäessä on tärkeää muistaa turvallisuus. Huolimattomuus ja luovat ratkaisut voivat johtaa onnettomuuksiin. Kotona kannattaa tarkistaa palovaroittimen toimivuus ja tehdä turvallisuuskävely perheen tai asuinkumppanien kanssa.

paloturvallisuus ja varautuminen

11.4.2023

Kaupallinen yhteistyö

Miltä kiinteistöjen paloturvallisuus ja varautuminen näyttivät vuonna 2022?

Taloyhtiöt pystyvät varautumaan häiriötilanteisiin arvioimalla riskejä säännöllisesti, pienentämällä riskejä sekä viestimällä asukkaille turvallisuusohjeista johdonmukaisesti. Safetumin paloturvallisuusraportti kertoo, kuinka turvallisia kiinteistöt olivat viime vuonna.

Safetum

28.12.2022

Muistuta lämmitystolpan turvallisesta käytöstä

Autojen lämmitystolpista syntyy talviaikaan monessa taloyhtiössä kiistaa ja pahimmillaan jopa turvallisuusriskejä. Riskien välttämiseksi taloyhtiön on hyvä muistuttaa asukkaita auton lämmittämisen pelisäännöistä.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti