Kiinteistönpidon käsitteitä

Tältä sivulta löytyvät kootusti kiinteistönpidon keskeisimmät käsitteet. Käsitteiden selitykset pohjautuvat Rakennustiedon julkaisemaan kuntoarviokortistoon, Raklin julkaisemaan Kiinteistöliiketoiminnan sanastoon ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n julkaisemaan Taloyhtiön talous -kirjaan.

 

Energiakatselmus

Energiakatselmus on asiantuntijoiden ja katselmuksen tilaajaorganisaation yhteistyössä tekemä perusteellinen selvitys rakennuksen ja tuotantoprosessin energian ja veden käytöstä sekä niiden kannattavista tehostamismahdollisuuksista ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottomahdollisuuksista.

 

Energiatalouden selvitys

Energiatalouden selvitys on kuntoarvion osa, jossa arvioidaan kohteen lämmön-, sähkön- ja vedenkulutustasot vertaamalla niitä vastaavien rakennusten tilastollisiin arvoihin. Kulutustasoja voidaan verrata myös kohteelle laskettuihin tai kohteen aikaisempien vuosien toteutuneisiin kulutuksiin. Kulutustasot ja havaitut poikkeamat kirjataan kuntoarvioraporttiin. Jos kulutustasot ylittävät vertailuarvot noin 20 prosentilla, kuntoarvioraportissa esitetään energiatalouteen liittyvät parannusehdotukset sekä niiden kannattavuusarviot. Tarvittaessa kuntoarvioija suosittelee toimenpiteitä, lisätutkimuksia tai selvityksiä.

 

Energiatodistus

Energiatodistuksen ja siinä määritetyn energialuokan avulla voidaan verrata eri rakennusten energiatehokkuutta. Energiatodistuksessa määritetään rakennukselle energialuokka asteikolla A…G, jossa A on paras ja G huonoin. Energialuokka perustuu rakennuksen teknisten ominaisuuksien ja tyypillisen käytön perusteella laskettuun kokonaisenergiankulutukseen eli E-lukuun. E-luvulla pyritään kuvaamaan rakennuksen energiankäytön vaikutuksia luonnonvaroihin, eli onko rakennus luonnonvarojen käytön kannalta energiapihi vai energiasyöppö.

 

Hankebudjetti eli hankkeen talousarvio

Laskelma taloyhtiön korjaus-, perusparannus- tai uudisrakennushankkeen arvioiduista kokonaismenoista ja suunnitellusta rahoituksesta.

 

Hankebudjettien seuranta

Kiinteistön hankkeista päätettäessä sovittu hankebudjetin seurantamenetelmä. Seuranta toteutetaan tyypillisesti kuukausikohtaisesti. Poikkeamat selvitetään huolellisesti, jolloin varmistetaan joustava ja tehokas päätöksenteko projektin kuluessa.

 

Hissin kuntotarkastus

Tarkastus, jossa selvitetään hissin tekninen kunto ja turvallisuustaso sekä ehdotetaan tarvittavia parannustoimenpiteitä. Hissin kuntotarkastus teetetään hissiammattilaisella.

 

Isännöinti

Toiminta, jonka tarkoituksena on asumisyhteisöissä vastata kiinteistön hallintoon ja kiinteistön hoito- ja ylläpitopalveluihin liittyvistä toiminnoista.

 

Kiinteistö

Kiinteistöllä tarkoitetaan maapohjaa (tonttia) ja sillä olevia rakennuksia.

 

Kiinteistön hallinto         

Toiminta, jonka tarkoituksena on päättää ja huolehtia kiinteistöön liittyvien taloudellisten, toiminnallisten, hallinnollisten ja teknisten asioiden hoitamisesta.

 

Kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelu

Palvelu, jonka tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo, ominaisuudet ja olosuhteet halutulla tasolla.

 

Kiinteistön kunnossapito

Kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, jossa kiinteistön ominaisuudet pysytetään tietyllä tasolla uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat.

 

Kiinteistön käyttö- ja huolto-ohje (huoltokirja)

Kiinteistönpitoa tukeva kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää suunnittelussa sekä uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden perusteet. Käyttö- ja huolto-ohje laaditaan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon käynnistämiseksi rakennuksen tai sen perusparannuksen valmistuessa ja ylläpitää toimintaa jatkuvasti. Käyttö- ja huolto-ohjeeseen kootaan pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmassa suositellut kunnossapito- ja korjaustoimenpiteet sekä muut kiinteistön elinkaaren hallinnan kannalta tarpeelliset tiedot.

 

Kiinteistön ylläpito         

Toiminta, jonka tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto ja arvo. Kiinteistön ylläpitoon kuuluvia toimintoja ovat muun muassa kiinteistönhoito ja kiinteistön kunnossapito.

 

Kiinteistönhoito              

Kiinteistön ylläpitoon kuuluva säännöllinen toiminta, jolla pysytetään kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteistönhoitoa ovat mm. kiinteistön teknisten järjestelmien hoito, kiinteistönhuolto, siivous, ulkoalueiden hoito sekä kiinteistön jätehuolto.

 

Kiinteistönhuolto            

Kiinteistönhoitoon sisältyvä toiminta, jonka tarkoitus on estää vikojen ilmaantumista ja pitää kiinteistö käyttö- ja toimintakunnossa. Kiinteistönhuolto kohdistuu mm. kiinteistön rakenteisiin, rakennusosiin ja teknisiin järjestelmiin.

 

Kiinteistönpito                

Kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä vastaaminen. Kiinteistönpitoa ei välttämättä harjoiteta liiketaloudellisin periaattein (esimerkiksi asunto-osakeyhtiöt).

 

Kiinteistötarkastus

Kuntoarvion yhteydessä tehtävä kiinteistön tekninen tarkastus.

 

Korjausohjelma

Kiinteistönomistajan (asunto-osakeyhtiössä yhtiökokouksen) hyväksymä periaateohjelma, jonka mukaan kiinteistöä aiotaan tulevina vuosina korjata ja kehittää. Korjausohjelman laadinnassa käytetään hyväksi kunnossapitosuunnitelmaa. Korjausohjelma sisältää arvioidut korjauskustannukset.

 

Kunnossapitosuunnitelma

Kuntoarvion laatijan tekemä ja taloyhtiön hallituksen hyväksymä suunnitelma, jota tarvittaessa täydennetään kuntotutkimusten tuloksilla. Kunnossapitosuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma, jossa suositellaan ja ajoitetaan kunnossapito- ja korjaustoimenpiteet esimerkiksi seuraavalle 10 vuodelle ja tehdään niille kustannusennuste. Kunnossapitosuunnitelmaa käytetään hyväksi korjausohjelman laadinnassa.

 

Kunnossapitotarveselvitys

Asunto-osakeyhtiön hallituksen laatima kirjallinen selvitys yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapidosta seuraavien viiden vuoden aikana. Selvitys on asunto-osakeyhtiölain mukaan esitettävä vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa (tilinpäätöskokous).

 

Kuntoarvio

Kiinteistön tilojen, rakennusosien, järjestelmien, laitteiden ja ulkoalueiden kunnon selvittäminen pääasiassa aistienvaraisesti ja kokemusperäisesti, rakennetta ja materiaaleja rikkomattomin menetelmin. Kuntoarvion tekee ryhmä, johon kuuluu rakennus-, LVIA- ja sähkötekniikan asiantuntija. Kuntoarvio voidaan tehdä koko kiinteistöstä tai vain tietystä rakennusosasta, rakenteesta, järjestelmästä tai laitteesta.

 

Kuntotutkimus

Yksittäisen rakenteen, rakenneosan, järjestelmän tai laitteen tarkempi tutkiminen, jonka tavoitteena on saada selville mahdollisen ongelman tai vaurion laajuus ja aiheuttaja sekä antaa sen jälkeen tarvittavat toimenpide-ehdotukset suunnittelun ja korjauksen tai uusimisen lähtötiedoiksi. Tutkimusmenetelmät ovat usein rakenteita rikkovia. Eri osa-alueiden kuntotutkimuksiin löytyy ohjeita, joissa on määritelty tutkimuksen sisältö, laajuus ja suoritustapa. Tutkimuksia ja selvityksiä tekevät erikoisasiantuntijat. Esimerkiksi leikkikenttävälineiden tarkastuksella varmistetaan, että välineet ovat voimassa olevien määräysten mukaisia, turvallisia eikä niistä aiheudu vaaraa käyttäjän omaisuudelle. Tarkastuksessa käytetään leikkikenttävälineiden tarkastukseen perehtynyttä asiantuntijaa, eikä tarkastus sisälly kuntoarvioon.

 

Käyttökustannukset

Käyttäjälle tilojen käytöstä aiheutuvat muuttuvat kustannukset, jotka määräytyvät tarvittavien hyödykkeiden määrän ja laadun perusteella. Käyttökustannukset voidaan periä käyttäjältä tilojen käyttöä koskevassa sopimuksessa (esim. vuokrasopimuksessa) sovitulla tavalla (esim. käyttö- tai erilliskorvauksina) tai käyttäjä voi vastata niistä suoraan itse. Käyttökustannuksia muodostuu mm. veden ja sähkön kulutuksesta sekä omien tilojen siivouksesta.

 

Pitkän aikavälin taloussuunnitelma

Kiinteistön taloutta koskeva suunnitelma vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Pitkän aikavälin taloussuunnitelmassa (taloudellinen PTS) käytetään pohjatietoina mm. vuosittaisia talousarvioita, tilinpäätöksiä, hankebudjetteja ja korjausohjelmaa.

 

Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKA)

Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKA) on kuntoarviokoulutuksen saanut ja valtakunnallisen tutkintokokeen läpäissyt henkilö, jonka pätevyys rekisteröidään FISE Oy:n toimesta.

 

Talousarvio eli tilikauden budjetti

Numeromuotoon saatettu taloyhtiön tilikauden toimintasuunnitelma. Talousarvion perusteella määräytyvät muun muassa osakkailta perittävien vastikkeiden ja käyttökorvausten suuruudet.

 

Taloyhtiön kuntotodistus®

Asiakirja, joka perustuu kuntoarvioon ja kertoo, kuinka paljon eri rakennusosien kunto on alkuperäisestä heikentynyt ja mitä korjauksia ne kaipaavat. Kuntotodistuksen tavoitteena on edistää ennakoivaa ja suunnitelmallista korjaustoimintaa taloyhtiöissä.

 

Tilinpäätös

Tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot sekä toimintakertomus.

 

Ylläpitokustannukset

Kaikki kiinteistön ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Ylläpitokustannuksia ovat muun muassa kiinteistönhoidosta aiheutuvat kustannukset, kuten kiinteistön huolto-, sähkö-, lämmitys-, vedenkulutus- ja jätehuoltokustannukset.

 

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

3.5.2022

Hoitamaton piha lisää kiinteistönpidon kustannuksia

Taloyhtiön pihan hoitamattomuudella on euromääräinen hinta. Se herättelee huomaamaan, että istutuksia kannattaa hoitaa säännöllisesti. Pihan hoitaminen maksaa, mutta hoitamatta jättäminen se vasta maksaakin.

energiatarkastus

29.7.2022

Helppo energiatarkastus taloyhtiöiden apuna

Kiinteistöjen energiatehokkuudella on iso merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja taloyhtiön taloudessa. Energiatehokkuus parantaa myös asumisen laatua. Energiatehokkuuden parantaminen kannattaa aloittaa helpolla ja kustannustehokkaalla energiatarkastuksella.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti