Hulevedet hallintaan järkevästi

Hulevesien hallintaan liittyviä kysymyksiä kysytään aika ajoin Kiinteistöliiton lakineuvonnasta. Mitä velvollisuuksia kiinteistönomistajalla tai toisaalta kunnalla on hulevesiin liittyen?

Hulevedellä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä. Hulevettä kertyy rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennusten katoille tai muille pinnoille. Hulevettä syntyy rakennetussa ympäristössä erityisesti keväällä lumen sulamisen seurauksena, kesällä rankkasateiden aikana tai syksyn sateisina kausina. Myös rakennusten perustusten kuivatusvedet eli salaojavedet luetaan hulevesiin.

Mitä enemmän alueella on läpäisemätöntä pintaa, sitä nopeammin ja enemmän hulevettä syntyy. Hulevedet voivat sisältää haitta-aineita, jotka heikentävät purkuvesistöjen ja pohjavesien laatua. Hulevedet voivat myös aiheuttaa tulvia kaduilla, pihoilla ja viemäriverkostossa sekä purkuvesistöissään.

Hulevesien hallintaa koskevat säännökset lisättiin maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL, 132/1999) vuonna 2014 ja nämä säännökset ovat lain 13a luvussa. Samalla uudistettiin vesihuoltolakia, johon lisättiin luku 3a huleveden viemäröinnin järjestämisestä ja hoitamisesta.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hulevesien hallinnan yleisenä tavoitteena on kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella, imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla, ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja sekä edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin. Hulevesien hallinnalla tarkoitetaan hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä.

Säännöksillä on täsmennetty hulevesien hallintaa koskevaa vastuunjakoa kiinteistön omistajan tai haltijan ja kunnan välillä. Lain mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Kunta puolestaan vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Kiinteistön omistajan tai haltijan on lain mukaan johdettava kiinteistönsä hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään, ellei niitä voida imeyttää kiinteistöllä tai johtaa vesihuoltolain tarkoittamaan vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon.

Lain mukaan kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin kunnan hulevesijärjestelmän ja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkoston toteuttamiseksi tai hulevesien hallitsemiseksi muulla tavoin. Kunta voi lain mukaan periä vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella olevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta hulevesijärjestelmästä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Vesihuoltolain mukaan kunta voi päättää, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnin järjestämisestä.

Kunta voi lain mukaan antaa tarkempia määräyksiä hulevesien hallinnasta. Tarvittaessa kunta voi antaa määräyksen kiinteistön omistajalle tai haltijalle hulevesistä aiheutuvan haitan poistamiseksi. Jos hulevesihaitan poistaminen vaatii usean kiinteistön yhteisiä järjestelyjä, kunta voi kiinteistönomistajan aloitteesta ja muita kiinteistönomistajia tai haltijoita kuultuaan määrätä haitan poistamiseksi ja hulevesien hallinnan järjestämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä soveltaen kiinteistöjen yhteisjärjestelyä koskevia säännöksiä.

Artikkeli on julkaistu Suomen Kiinteistölehden numerossa 3/2022.

Pauliina Haapsaari

Kirjoittaja on vanhempi lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry:ssä.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

16.2.2022

Taloyhtiöt haluavat lisää toimivaltaa asumisrauhan ylläpitämiseksi

Usein toistuvia häiriöitä aiheuttavat samat tahot. Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen tekemän kyselyn mukaan vuokralainen on asumisrauhan häiritsijänä lähes puolessa tapauksista. 27 % tapauksista häiriön aiheuttajana on osakkaan vuokralainen tai vieras, ja 15 % yhtiön osakas.

Sota heikentää venäläisten maksukykyä

30.5.2022

Sota saattaa lisätä venäläisten osakkaiden maksuvaikeuksia

Taloyhtiöt saattavat joutua perimään vastikkeita venäläisiltä osakkailta, kun Ukrainan sota heikentää venäläisten maksukykyä. Neuvontalakimies Tapio Haltian mukaan venäläisten maksuongelmat eivät ole uusi ilmiö.

talkoot

17.5.2022

Ota nämä asiat huomioon kevättalkoissa

Keväällä on aika kunnostaa ja laittaa kesäkuntoon pihat. Kevättalkoisiin liittyy monia lain näkökulmasta huomionarvoisia seikkoja: kuka pihojen kunnossapidosta vastaa, miten osakkaat saadaan osallistumaan talkoisiin ja miten urakoista sovitaan selkeästi.

Lyhytaikainen vuokraustoiminta

18.5.2022

Voiko lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan puuttua taloyhtiössä?

Lyhytaikainen vuokraustoiminta, esimerkiksi AirBnB, jakaa mielipiteitä taloyhtiöissä. Toimintaan koetaan liittyvän monia haasteita ja taloyhtiöiden hallituksen ja isännöitsijän halutaan puuttuvan asiaan. Heihin kohdistuu painetta myös toisesta suunnasta, viranomaisilta.