Sähköä taloyhtiöiden parkkipaikoilla

Teksti: Jukka Siren I Kuva: Bigstock

Säh­kö­au­to­ja oli maa­lis­kuun lo­pus­sa Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­ton Tra­fin mu­kaan noin 22 000 eli sa­man ver­ran kuin hen­ki­lö­au­to­ja 1940-lu­vun lo­pus­sa.

La­taus­pis­tei­tä tar­vit­se­vat täys­säh­kö­au­tot ja la­dat­ta­vat hyb­ri­dit. Täys­säh­kö­au­to­ja oli maa­lis­kuun lo­pus­sa noin tu­hat ja la­dat­ta­via hyb­ri­de­jä noin 3 000. Täys­säh­kö­au­to­jen mää­rä kas­voi 2016 noin 30 % ja la­dat­ta­vien hyb­ri­dien mää­rä kol­min­ker­tais­tui.

La­dat­ta­van hyb­ri­din akun voi la­da­ta ha­lu­tes­saan täy­teen ja ajaa pel­käs­tään säh­köl­lä.

 – Kes­ki­mää­räi­sel­lä suo­ma­lai­sen ajo­mää­räl­lä akku riit­tää päi­vän ajoi­hin. Säh­kö­vir­ran lop­pu­es­sa mat­ka jat­kuu polt­to­moot­to­rin avul­la. La­taus­pis­tok­keet yleis­ty­vät no­pe­as­ti. Nii­tä on esi­mer­kik­si useis­sa kaup­pa­kes­kuk­sis­sa, myyn­ti­pääl­lik­kö Jar­mo Si­pi­läi­nen Auto­talo Laak­ko­nen Oy:stä Tam­pe­reel­ta ker­too.

 – La­dat­ta­vien hyb­ri­dien myyn­ti on kas­va­nut voi­mak­kaas­ti muu­ta­man vii­me vuo­den ai­ka­na. Säh­kö­au­to­jen tar­jon­ta­kin tu­lee kas­va­maan, kos­ka auto­teh­tail­le an­ne­tut pääs­tö­vaa­ti­muk­set ei­vät muu­ten to­teu­du.

Ladattavalle hybridille kunnon töpseli

Säh­kö­au­to­jen tar­pei­siin va­rau­tu­mi­nen al­kaa sel­vit­tä­mäl­lä, mon­ta­ko la­taus­pis­tet­tä talo­yh­ti­ös­sä tar­vi­taan. Tut­ki­taan myös kiin­teis­tön sisä­ver­kon ja säh­kö­liit­ty­män riit­tä­vyys ja kun­to. Aluk­si voi­daan tyy­tyä sel­lai­seen la­taus­pis­tei­den mää­rään, ett­ei kiin­teis­tön säh­kö­jär­jes­tel­mään tar­vi­ta muu­tok­sia.

La­dat­ta­va hyb­ri­di­kin tar­vit­see Plu­git Fin­land Oy:n myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Topi Aal­to­sen mu­kaan hy­vän la­taus­jär­jes­tel­män.

 – Täys­säh­kö­au­to­jen akut ovat isom­pia mut­ta la­taus­teho voi olla mel­ko lail­la sama kuin hyb­ri­deil­lä. Täys­säh­kö­au­ton la­taa­mi­nen kes­tää täl­löin pi­dem­pään. Läm­mi­tys­tolp­pien päi­vi­tyk­sil­lä saa­daan jon­kin­lai­nen la­taus­mah­dol­li­suus. Tämä so­vel­tuu tar­vit­ta­es­sa ti­la­päi­seen käyt­töön mut­ta talo­yh­ti­ös­sä la­taa­mi­nen on päi­vit­täis­tä. Suo­si­tuk­sem­me on, että talo­yh­ti­öt va­lit­se­vat la­taa­mi­seen tar­koi­tet­tu­ja rat­kai­su­ja. Tä­hän on oma pis­to­ke­tyyp­pi, jon­ka lait­teis­sa la­taus­vir­ta on hal­lit­ta­vis­sa ja la­taa­mi­nen tur­val­lis­ta.

 – Läm­mi­tys­tol­pan pis­tok­kee­seen koh­dis­tuu kova me­kaa­ni­nen ra­si­tus ja pit­kä­ai­kai­nen kuor­mi­tus saa pis­to­ra­si­an läm­pe­ne­mään. Suu­rim­mat akut la­dat­ta­vis­sa hyb­ri­deis­sä ovat jo aika lä­hel­lä pie­ni­ak­kui­sen täys­säh­kö­au­ton akku­ko­koa.

Rat­kai­sua, jos­sa läm­mi­tys­tol­pat päi­vi­te­tään hyb­ri­dien la­tauk­seen kel­vol­li­sik­si ja täys­säh­kö­au­to­jen va­ral­le ra­ken­ne­taan yksi tai muu­ta­ma eril­lis­tä la­taus­pis­tet­tä, Aal­to­nen ei pidä jär­ke­vä­nä.

 – La­taa­mi­seen tar­koi­tet­tu pis­to­ke­tyyp­pi on Type 2. Mer­kit­tä­vät la­taus­lai­te­val­mis­ta­jat ovat siir­ty­neet pois ”päi­vi­tys­rat­kai­suis­ta”. Talo­yh­tiö te­kee in­ves­toin­nit yleen­sä pit­käl­le aika­jän­teel­le. Nä­ki­sin, että yh­tiö var­mis­taa, että la­taus­lait­tei­den asen­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta ja mää­rit­tää, mitä lait­tei­ta hank­kies­sa tu­lee huo­mi­oi­da. Jon­kin­lai­nen in­ves­toin­ti täs­tä tu­lee talo­yh­ti­öl­le, mut­ta säh­kö­au­tot ovat pian arki­päi­vää. Ener­gi­a­kus­tan­nus­ten koh­dis­ta­mi­seen­kin on usei­ta ta­po­ja – koh­teen mu­kaan kat­so­taan jär­ke­vin.

 – Val­ta­osa la­taa­mi­ses­ta ta­pah­tuu ko­to­na, kos­ka auto sei­soo siel­lä noin 10 tun­tia vuo­ro­kau­des­sa. Jos la­taa­mi­nen ko­to­na ei ole mah­dol­lis­ta, se luon­nol­li­ses­ti vai­kut­taa asuin­pai­kan hou­kut­te­le­vuu­teen. Ra­ken­nus­mää­räyk­sis­sä tul­laan nämä asi­at lähi­tu­le­vai­suu­des­sa huo­mi­o­maan.

Täys­säh­kö­auto toi­mii vain säh­kö­e­ner­gi­al­la ja la­da­taan pis­tok­kees­ta.

La­dat­ta­vas­sa hyb­ri­dis­sä on sekä säh­kö- että polt­to­moot­to­ri ja au­toa voi la­da­ta pis­tok­kees­ta.

Hyb­ri­dis­sä il­man la­taus­mah­dol­li­suut­ta on myös polt­to- ja säh­kö­moot­to­rit. Au­toa ei voi la­da­ta pis­tok­kees­ta. Se la­taa itse ak­ku­ja polt­to­moot­to­rin avul­la.

Lähteitä ja lisää tietoa

Säh­kö­käyt­töi­siä au­to­ja voi­daan la­da­ta pe­rus­la­tauk­sel­la, pika­la­tauk­sel­la ja hi­das­la­tauk­sel­la.

Pe­rus­la­tauk­seen käy­te­tään säh­kö­au­toil­le suun­ni­tel­tua pis­to­ra­si­aa ja pis­to­ket­ta. EU:ssa jul­ki­sil­la la­taus­pis­teil­lä on pis­to­ke­stan­dar­di Type 2. La­tauk­sen teho riit­tää yleen­sä täys­säh­kö­au­ton tyh­jän akun la­taa­mi­seen yön ai­ka­na.

Pika­la­taus löy­tyy lä­hin­nä jul­ki­sil­ta la­taus­a­se­mil­ta py­sä­köin­ti­a­lu­eil­la, kaup­pa­kes­kuk­sis­sa, huol­to­a­se­mil­la tai ka­dun­var­res­sa. Useim­mi­ten mak­sul­li­nen.

Hi­das­la­tauk­sel­la voi la­da­ta ti­la­päi­ses­ti läm­mi­tys­tol­pas­ta tai vas­taa­vas­ta pis­to­ra­si­as­ta, jos yli 2 tun­nin la­taus­vir­ta ra­joi­te­taan riit­tä­vän pie­nek­si (esi­mer­kik­si 8 A). Pis­to­ra­si­an so­vel­tu­vuus ja tur­val­li­suus on var­mis­tet­ta­va.

Päätöksenteon kiemurat

Jos auto­pai­kat ovat talo­yh­ti­ön hal­lin­nas­sa ja la­taus­pis­tei­tä asen­ne­taan vain sen ver­ran, ett­ei säh­kö­ver­kon ka­pa­si­teet­tia tar­vit­se kas­vat­taa, yh­ti­ö­ko­kouk­ses­sa pää­tök­seen riit­tää yk­sin­ker­tai­nen enem­mis­tö – edel­lyt­tä­en, että osak­kai­den mak­su­vel­vol­li­suus ei muo­dos­tu koh­tuut­to­mak­si. Asen­nus- ja kun­nos­sa­pito­ku­lut ja­kau­tu­vat kaik­kien osak­kai­den kes­ken ja pe­ri­tään vas­tik­kees­sa.

Tasa­ver­tai­suu­den tur­vaa­mi­sek­si kan­nat­taa so­pia, että ra­ken­net­ta­es­sa myö­hem­min li­sää la­taus­pis­tei­tä säh­kö­jär­jes­tel­män muu­tos­kus­tan­nuk­set ja­e­taan kaik­kien la­taus­pis­tei­den käyt­tä­jien kes­ken.

La­taus­pis­tei­den asen­ta­mi­nen yh­ti­ön kaik­kiin auto­paik­koi­hin edel­lyt­tää kaik­kien osak­kai­den suos­tu­mus­ta. Yh­tiö pe­rii ku­lut yh­tiö kai­kil­ta osak­kail­ta vas­tik­kees­sa. Jos ny­kyi­sen säh­kö­ver­kon ka­pa­si­teet­ti riit­tää paik­ko­jen tar­jo­a­mi­seen kai­kil­le, riit­tää yk­sin­ker­tai­nen enem­mis­tö – edel­lyt­tä­en yhä, ett­ei osak­kai­den mak­su­ra­si­tus muo­dos­tu koh­tuut­to­mak­si.

Jos säh­kö­ver­kon ka­pa­si­teet­tia ha­lu­taan kas­vat­taa vain sik­si, että kai­kil­le auto­pai­koil­le saa­daan la­taus­pis­teet, tar­vi­taan yh­ti­ö­ko­kouk­sen enem­mis­tö­pää­tös. Ku­lut voi­daan ja­kaa vain hank­kee­seen suos­tu­nei­den mak­set­ta­vak­si. AOYL:n 6 lu­vun 33 py­kä­län mu­kaan ta­van­o­mai­sen ta­son ylit­tä­väs­tä uu­dis­tuk­ses­ta, jol­lai­sen täs­sä kat­so­taan ole­van ky­sees­sä, voi­daan päät­tää enem­mis­tö­pää­tök­sel­lä mut­ta toi­men­pi­tees­tä yh­ti­öl­le ai­heu­tu­vien ku­lu­jen kat­ta­mi­sek­si yh­ti­ö­vas­ti­ket­ta voi­daan pe­riä vai sii­hen suos­tu­neil­ta osak­keen­o­mis­ta­jil­ta.

Jos auto­pai­kat ovat osa­kas­hal­lin­nas­sa, hal­li­tus voi an­taa lu­van la­taus­pis­tei­den han­kin­taan. Täl­löin osa­kas mak­saa asen­nuk­sen ja kun­nos­sa­pi­don. Suo­si­tel­ta­vaa on, että sel­vi­te­tään kaik­kien osak­kai­den ha­luk­kuus la­taus­pis­tei­den asen­nuk­seen. Säh­kö­ver­kon ka­pa­si­teet­ti ei vält­tä­mät­tä rii­tä sii­hen, että kai­kil­le vä­hi­tel­len asen­ne­taan la­taus­pis­teet, vaik­ka osak­kaat kus­tan­tai­si­vat ne itse.

Talo­yh­ti­ön voi har­ki­ta myös naa­pu­ri­kiin­teis­tö­jen kans­sa yh­tei­siä la­taus­pis­tei­tä tai nii­den ul­kois­ta­mis­ta yk­si­tyi­sel­le yri­tyk­sel­le.

Haas­ta­tel­ta­va­na Suo­men Kiin­teis­tö­lii­ton van­hem­pi laki­a­si­an­tun­ti­ja Vir­pi Hie­no­nen.

Suo­men Kiin­teis­tö­leh­ti 6/2017Kesä­kuu 201713.6.2017