Hulevedet ajoissa kuriin

Teksti: Jukka Nortio I Kuvat: Pekka Rousi

Ku­nin­kaan­tam­men upo­uusi asuin­alue nou­see Hel­sin­gin poh­jois­reu­nal­le Van­taan raja­maas­toon en­ti­sel­le te­ol­li­suus- ja va­ras­to­a­lu­eel­le. Hule­ve­sien hal­lin­ta on to­teu­tet­tu alu­eel­la poik­keuk­sel­li­sel­la ta­val­la.

Hule­ve­sien hal­lin­ta on nos­tet­tu Ku­nin­kaan­tam­mes­sa jo kaa­voi­tus­vai­hees­sa yh­dek­si ra­ken­ta­mi­sen tär­keim­mis­tä osa-alu­eis­ta. Syy­kin on sel­vä: alu­eel­le tu­lee ta­lo­jen sekä piha- ja katu­ra­ken­ta­mi­sen myö­tä tu­han­sia ne­li­öi­tä uut­ta, vet­tä lä­päi­se­mä­tön­tä pin­taa.

– Olem­me tun­nis­ta­neet alu­een ris­kit jo hy­vis­sä ajoin kaa­voi­tus­vai­hees­sa ja ym­mär­tä­neet, että täl­lä alu­eel­la hule­ve­siä pi­tää vii­vyt­tää nii­den syn­ty­pai­koil­la. Jos näin ei teh­dä, on­gel­mia voi tul­la kilo­met­rien­kin pääs­sä siel­tä, mis­tä ve­det ovat alun pe­rin läh­te­neet vir­taa­maan, Hel­sin­gin kau­pun­gin­kans­li­an pro­jek­ti­joh­ta­ja Kim­mo Kuis­ma sa­noo.

Sa­moi­hin ai­koi­hin, kun Ku­nin­kaan­tam­mea kaa­voi­tet­tiin, Hel­sin­gis­sä teh­tiin Suo­mes­sa ai­nut­laa­tuis­ta hule­vesi­stra­te­gi­aa, joka oh­jaa kaa­voi­tus­ta ja ra­ken­ta­mis­ta.

– Ku­nin­kaan­tam­men suun­nit­te­lu ja to­teu­tus on ajoit­tu­nut soi­vas­ti niin, että siel­lä on voi­tu pi­lo­toi­da uu­sia hule­vesi­hal­lin­nan tek­nii­koi­ta niin, että niis­tä on saa­tu mi­tat­tu­ja ko­ke­muk­sia. Olem­me saa­neet jo nyt eri koh­teis­ta hyö­dyl­lis­tä tie­toa, mi­ten hule­ve­sien hal­lin­ta toi­mii alu­eel­la.

Monenlaisia tekniikoita

Ra­ken­ne­tut al­taat ovat hule­ve­sien hal­lin­nan nä­ky­vim­mät ele­men­tit tori- ja piha-alu­eil­la. Puis­tois­sa on puo­les­taan pai­nan­tei­ta.

– Pai­nan­tei­den ra­ken­ta­mi­ses­sa nii­den alla ole­va maa­perä vai­kut­taa sii­hen, kuin­ka pal­jon ja min­kä­lai­sia ra­ken­ne­ker­rok­sia pai­nan­tei­den alle teh­dään. Ra­ken­ne­ker­rok­sil­la vai­ku­te­taan myös sii­hen, mi­ten al­taat toi­mi­vat bio­suo­dat­ta­ji­na ja pa­ran­ta­vat hule­ve­sien laa­tua. Ra­ken­ne­ker­rok­siin teh­dään myös is­tu­tuk­sia, jot­ka osal­taan vai­kut­ta­vat bio­suo­da­tuk­seen.

Asuin­ton­teil­la ole­vat al­taat ja lam­met ovat vaih­te­le­van ko­koi­sia pa­ris­ta met­ris­tä vii­teen kuu­teen met­riin. He­le­ne Schjerf­bec­kin puis­tos­sa on iso­ja al­tai­ta, jot­ka ve­tä­vät sa­to­ja kuu­ti­o­met­re­jä vet­tä.

– Puis­tos­sa on li­säk­si kivi­pu­ro­ja ja mui­ta vesi­e­le­ment­te­jä, jot­ka si­to­vat huo­mat­ta­vat mää­rät vet­tä.

Be­to­ni­set tai ki­vis­tä la­do­tut pato­al­taat ovat kol­mas tapa, joil­la vii­vy­te­tään hule­ve­sien kul­kua.

– Ka­tu­jen var­sil­la on myös lui­ker­te­le­via pai­nan­tei­ta, jot­ka on teh­ty kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti ym­pä­ris­töön hy­vin so­pi­vik­si. Ne vii­meis­tel­lään muun mu­as­sa kivi­poh­jil­la ja mo­nen­lai­sil­la is­tu­tuk­sil­la.

Alu­een vi­her­ka­tot ovat osa hule­ve­sien hal­lin­taa. Ase­ma­kaa­va edel­lyt­tää, että kai­kis­sa alu­een yksi­ker­rok­si­sis­sa ta­lois­sa pi­tää olla vi­her­kat­to.

Määrällistä ja laadullista hallintaa

Kos­ka Ku­nin­kaan­tam­men alu­een kes­kus­ta si­jait­see kal­li­o­se­län­teel­lä, voi­daan asuin­kort­te­leis­sa hil­li­tä ja hi­das­taa hule­ve­siä vain ra­joi­te­tus­ti.

– Pa­him­pien rank­ka­sa­tei­den ai­ka­na saam­me ton­teil­la kiin­ni par­haim­mil­laan noin puo­let ve­sis­tä. Lo­put pi­tää joh­taa vie­mä­rei­tä pit­kin alu­een ete­lä­lai­dal­la ole­vaan He­le­ne Schjerf­bec­kin puis­toon.

Puis­tos­sa on kat­ta­va va­li­koi­ma eri­lai­sia hule­ve­sien hi­das­tei­ta ku­ten mai­se­ma­pai­nan­tei­ta, pu­ro­ja ja vesi­al­tai­ta, jois­sa ve­sien juok­sua voi­daan hil­li­tä en­nen kuin ne joh­de­taan edel­leen Mätä­o­jaan.

Van­taan­joen puo­lel­la run­saat hule­ve­det voi­si­vat ai­heut­taa laa­dul­li­sia on­gel­mia.

– Van­taan­jo­keen ei voi run­sai­den sa­tei­den ai­ka­na voi las­kea hule­ve­siä suo­raan, sil­lä jo­es­sa asuu EU-di­rek­tii­vil­lä suo­jat­tu vuol­le­joki­sim­puk­ka. Sen elin­o­lo­ja ei voi häi­ri­tä edes lie­väs­ti pi­laan­tu­neil­la hule­ve­sil­lä.

Van­taan­jo­keen las­ke­vien ve­sien puh­dis­tuk­ses­sa käy­te­tään bi­o­lo­gis­ta suo­da­tus­ta, ku­ten is­tu­tuk­sia ja pen­ger­ryk­siä, joil­la saa­daan mah­dol­li­set epä­puh­tau­det kiin­ni.

Tiivistä yhteistyötä

Ra­ken­nut­ta­jat ja ra­ken­nut­ta­jien suun­nit­te­li­jat ovat teh­neet tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Hel­sin­gin kau­pun­gin kans­sa hule­vesi­jär­jes­tel­mien to­teu­tuk­ses­sa. Jo alu­een osa­y­leis­kaa­vas­sa hule­vesi­hal­lin­ta oli tär­ke­äs­sä roo­lis­sa. Alu­een ase­ma­kaa­va mää­rit­te­lee edel­leen, mi­ten hule­ve­siä hal­li­taan.

 – Edel­ly­täm­me, että hule­vesi­hal­lin­nan suun­nit­te­lu on jo ra­ken­nus­lupa­vai­hees­sa kun­nos­sa. Toi­saal­ta ha­lu­am­me op­pia pro­ses­sin eri vai­heis­sa, mi­ten tämä asia kan­nat­taa jat­kos­sa­kin hoi­taa. Sik­si olem­me ot­ta­neet seu­ran­taan kaik­ki eri­lai­set rat­kai­sut; mi­ten ra­ken­ta­jat ja asuk­kaat ovat nii­hin suh­tau­tu­neet.

Ra­ken­nut­ta­jil­ta edel­ly­te­tään, että he ot­ta­vat käyt­töön uu­sia hule­vesi­hal­lin­nan tek­nii­koi­ta. Sa­mal­la hei­tä haas­te­taan hyö­dyn­tä­mään uu­den­lai­sia vesi­e­le­ment­te­jä pi­ho­jen to­teu­tuk­ses­sa niin, että kiin­nos­tus näis­sä ta­lois­sa ole­via asun­to­ja koh­taan kas­vaa ja tämä nä­kyy mah­dol­li­ses­ti myös asun­to­jen hin­nois­sa.

Valmiina ilmastomuutokseen

Hel­sin­gin kau­pun­gin hule­vesi­hal­lin­nan­stra­te­gia on osa kau­pun­gin val­mis­tau­tu­mis­ta il­mas­to­muu­tok­seen ja sen ai­heut­ta­miin ää­rim­mäi­siin sää­ilmi­öi­hin. Stra­te­gi­an ta­voit­tee­na on hil­li­tä tul­va­hait­to­ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sil­la ja ym­pä­ris­töön so­pi­vil­la hule­ve­sien hal­lin­ta­rat­kai­suil­la, hyö­dyn­tää hule­ve­siä puis­tois­sa ja vi­her­a­lu­eil­la sekä li­sä­tä kau­pun­gin eri asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­ti­oi­den yh­teis­työ­tä hule­ve­sien hal­lin­nas­sa.

Hule­vesi­hal­lin­nas­sa py­ri­tään ensi­si­jai­ses­ti kä­sit­te­le­mään hule­ve­det nii­den syn­ty­si­joil­la ja tois­si­jai­ses­ti hi­das­ta­maan nii­den va­lu­mis­ta vie­mä­ri­jär­jes­tel­mään niin, että mah­dol­li­sim­man pie­ni osa hule­ve­sis­tä pää­tyy Vii­kin ve­den­puh­dis­ta­mol­le. Ta­voit­tee­seen pääs­tään alue­koh­tai­sil­la hule­vesi­hal­lin­nan suun­ni­tel­mil­la, nii­den to­tu­tuk­sen seu­ran­nal­la ja sil­lä, että hule­vesi­hal­lin­ta on nos­tet­tu kau­pun­ki­suun­nit­te­lun yti­meen.

Seurannalla tietoa hulevesihallinnan toimivuudesta

Ram­bol­lin mai­se­ma- ja kau­pun­ki­ym­pä­ris­tö­yk­si­kön pääl­lik­kö Ulla Louk­kaan­huh­ta on sel­vit­tä­nyt eri osa­puo­lia haas­tat­te­le­mal­la, mi­ten hule­ve­sien hal­lin­nan to­teu­tu­mi­nen Ku­nin­kaan­tam­men jul­ki­sil­la alu­eil­la on vas­tan­nut alue­ra­ken­ta­mis­suun­nit­te­lun ja kaa­voi­tuk­sen ta­voit­tei­ta. Ram­boll on teh­nyt Ku­nin­kaan­tam­meen muun mu­as­sa katu-, puis­to- ja vesi­huol­to­suun­ni­tel­mat.

 – Ku­nin­kaan­tam­mes­sa on pi­det­ty hy­vin kiin­ni niis­tä ta­voit­teis­ta, jot­ka ase­tet­tiin hule­ve­sien hal­lin­nal­le jo kaa­voi­tuk­sen ja suun­nit­te­lun alku­vai­heis­sa. On tär­ke­ää, että pit­käs­sä alue­ra­ken­ta­mis­pro­jek­tis­sa alku­pe­räi­set ta­voit­teet oh­jaa­vat koko ajan suun­nit­te­lua, ja mu­ka­na säi­lyy tie­to ai­em­mis­ta pää­tök­sis­tä pe­rus­tei­neen.

Louk­kaan­huh­ta ko­ros­taa, että hule­vesi­rat­kai­su­jen var­hai­nen in­teg­roin­ti kaa­va- ja to­teu­tus­suun­ni­tel­miin var­mis­taa nii­den to­teu­tet­ta­vuu­den ja tila­va­rauk­set. Avoi­met, nä­ky­vät hule­ve­sien hal­lin­ta­rat­kai­sut tuo­vat alu­eel­le uu­den eko­lo­gi­sen ja mai­se­mal­li­sen ele­men­tin. Rat­kai­su­jen po­si­tii­vi­nen nä­ky­mi­nen alu­eel­la ja niis­tä ker­to­mi­nen luo­vat hy­vän poh­jan nii­den mer­ki­tyk­sen ym­mär­tä­mi­sel­le. Täs­tä, sa­moin kuin ra­ken­tei­den yllä­pi­dos­ta ja toi­mi­vuu­den seu­ran­nas­ta huo­leh­ti­mi­nen on tär­ke­ää tu­le­vi­na vuo­si­na.

 – To­teu­tet­tu­ja hule­vesi­hal­lin­nan rat­kai­su­ja on tär­keä seu­ra­ta jat­kos­sa­kin, mi­ten ne toi­mi­vat ja min­kä­lais­ta yllä­pi­toa ne vaa­ti­vat. Nämä ko­ke­muk­set pi­lot­ti­to­teu­tuk­sis­ta an­ta­vat ar­vo­kas­ta tie­toa tu­le­viin hule­vesi­hal­lin­nan hank­kei­siin.

Ku­nin­kaan­tam­mes­sa on saa­tu ko­ke­muk­sia uu­sis­ta hule­vesi­hal­lin­nan tek­nii­kois­ta.

Ku­nin­kaan­tam­mes­sa hule­ve­sien mat­kaa hi­das­te­taan mo­nin kei­noin.

Pa­him­pien rank­ka­sa­tei­den ai­ka­na saam­me ton­teil­la kiin­ni par­haim­mil­laan noin puo­let ve­sis­tä, ker­too Hel­sin­gin kau­pun­gin­kans­li­an pro­jek­ti­joh­ta­ja Kim­mo Kuis­ma.

Suo­men Kiin­teis­tö­leh­ti 6/2017Kesä­kuu 201713.6.2017