Palot ja niiden katkaisu

Asko Sirkiä

Ny­kyi­sin olem­me jo aika kau­ka­na ajois­ta, jol­loin yh­des­sä ra­ken­nuk­ses­sa syt­ty­nyt tuli­palo saat­toi le­vi­tes­sään vie­dä men­nes­sään jopa ko­ko­nai­sen kau­pun­gin. Va­li­tet­ta­vas­ti tuli­pa­lot ovat sil­ti arki­päi­vää, eikä pa­lo­jen en­nal­ta­eh­käi­syyn voi kos­kaan kiin­nit­tää lii­kaa huo­mi­o­ta.

Talo­yh­ti­öis­sä tuli­palo­ris­kien huo­mi­oi­mi­nen vaa­tii eri­tyis­tä valp­paut­ta. Niis­sä­hän palo­tar­kas­tuk­set teh­dään yhä use­am­min oma­val­von­ta­na tai palo­tur­val­li­suu­den itse­ar­vi­oin­tina, vaik­ka pe­las­tus­lai­tos­ten val­von­ta­tar­kas­tuk­set ei­vät ko­ko­naan ole­kaan ka­don­neet.

Leh­tem­me ar­tik­ke­lis­sa kes­ki­ty­tään sii­hen, min­kä­lai­sia vaa­ra­te­ki­jöi­tä liit­tyy palo-osas­toin­tien ja eri­tyi­ses­ti niin sa­not­tu­jen palo­kat­ko­jen puut­tei­siin. Asi­an­tun­ti­jat lis­taa­vat nämä jopa tuli­palo­ris­kien kär­ki­vii­sik­koon. Myös­kään kä­rä­jä­oi­keuk­sil­le palo­kat­ko­jen vir­hei­tä kos­ke­vat rii­dat ei­vät ole vie­rai­ta.

Kuva: Mar­jo Park­ki­nen

“Talo­yh­ti­öis­sä tuli­palo­ris­kien huo­mi­oi­mi­nen vaa­tii eri­tyis­tä valp­paut­ta.”

Suo­men Kiin­teis­tö­leh­ti 6/2017Kesä­kuu 201713.6.2017