Vakuutukset taloyhtiössä

Kiinteistövakuutus symbolisesti.

Taloyhtiön tulee huolehtia vakuutuksista asianmukaisesti. Varsinaisten kiinteistön vakuutusten lisäksi tulee huomiotavaksi erilaiset tapaturma-, työeläke- ja vastuuvakuutukset.

Kiinteistön vakuutukset ovat yhdistelmävakuutuksia, jotka kattavat useita erilaisia riskejä. Taloyhtiön vakuutuksiin sisältyy pääsääntöisesti esinevakuutus, vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Lisäksi taloyhtiön vakuutukseen sisältyy joko automaattisesti tai lisäturvavakuutuksena kone- ja laiterikkovakuutus.

Taloyhtiön ja osakkaan kesken vakuutusasiat tulevat yleisimmin esille erilaisten vahinkojen korvaamisten yhteydessä. Paikallaan muistuttaa kaikkia taloyhtiön asukkaita kotivakuutusten tarpeellisuudesta ja esimerkiksi siitä, että taloyhtiön vakuutukset eivät tee asukkaiden kotivakuutuksia tarpeettomiksi.

Vakuutukset ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia taloyhtiöille ja asukkaille. Kunnollisen ja kullekin sopivan vakuutusturvan lisäksi tulee taloyhtiöissä pyrkiä riskien kartoittamiseen ja ennalta ehkäisyyn. Taloyhtiön turvallisuussuunnitelman ja vastuullisen kiinteistön ylläpidon ja hoidon sekä tavoitteellisen riskinhallinnan avulla saavutetaan selkeitä säästöjä ja parempi asumisenlaatu.

Kiinteistövakuutus ja kotivakuutus

Kiinteistövakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman ehtojen mukaisen vahingon. Tällaisia vahinkoja ovat muun muassa tulipalo, putkivuoto, viemäritukos, ilkivalta, myrskyvahinko ja vastuuvahingot. Kiinteistövakuutuksesta ei kuitenkaan korvata rakennus-, suunnittelu- ja asennusvirheitä eikä asukkaiden tuottamuksellisia vahinkoja. Myöskään asukkaiden irtaimisto ei kuulu kiinteistövakuutuksen korvauspiiriin, vaan se on vakuutettava erikseen kotivakuutuksella.

Kotivakuutus on usein yhdistelmä kodin irtaimen omaisuusvakuutuksesta, vastuuvakuutuksesta ja oikeusturvavakuutuksesta. Tarjolla on kuitenkin hyvin erilaisia tuotteita pelkästä palovakuutuksesta hyvin laajaan turvakokonaisuuteen.

Jos kiinteistössä tapahtuu vahinko (esimerkiksi tulipalo tai putkivuoto), syntyy usein vahinkoa myös asukkaiden irtaimistolle. Kiinteistövahingon seurauksena asukkaille voi syntyä lisäksi ylimääräisiä muualla asumisen kustannuksia, varastointikustannuksia ja taloudellisia menetyksiä. Tällöin korvausta haetaan asukkaan omasta kotivakuutuksesta. Taloyhtiö vakuuttaa siis vain “itsensä”, ja asukkaat vastaavat oman omaisuutensa vakuutusturvasta.

Asukas voi joutua vastuuseen aiheuttamistaan vahingoista kiinteistössä. Mikäli asukas aiheuttaa huolimattomuudellaan vahinkoa kiinteistön rakenteille, taloyhtiö voi vaatia korvauksia asukkaalta. Asukas voi puolestaan hakea korvausta kotivakuutuksensa mahdollisesta vastuuvakuutusosasta.

Vakuutusmeklari – vakuutuksenottajan asialla

Vakuutusmeklari on asiakkaan edustaja, joka valvoo aina toimeksiantajansa eli vakuutuksenottajan etua. Meklari ei saa olla riippuvuussuhteessa vakuutusyhtiöön. Meklari on itsenäinen vakuutuksenvälittäjä, joka välittää vakuutuksia useisiin eri vakuutusyhtiöihin asiakkaansa etua tavoitellen.

Meklari toimii asiakkaansa lukuun edustaen tätä, kun taas asiamiehet ja moniasiamiehet edustavat vakuutuksenantajia. Suomessa vakuutusmeklarin rekisteröinnin voi tarkastaa osoitteesta: https://sol.itella.net/vakuutusedustajarekisteri

Meklarin tehtävät ja palkkio määritellään asiakkaan kanssa solmittavassa toimeksiantosopimuksessa. Valtakirjalla meklari valtuutetaan hoitamaan toimeksiantajan vakuutusasiat, kuten vakuutusten kilpailuttamisen, muutokset vakuutussopimuksissa ja vahinkoasioiden hoidon sekä vakuutusmaksujen välittämisen.

Meklari tuntee vakuutusmarkkinat ja osaa suositella asiakkaalleen parhaiten sopivaa vakuutusratkaisua laadittavassa tasapuolisessa analyysissä. Vakuutusten kilpailutus ja tarjousten vertailu on kuitenkin vain pieni osa meklarin työtä. Asiansa osaava meklari neuvoo asiakastaan kaikissa vakuutuksiin ja vakuutustapahtumiin liittyvissä asioissa. Meklarin asiantuntemus korostuu myös vahinkotapauksissa: meklari auttaa vahinkoilmoituksen laatimisessa, neuvoo vahingon hoidossa ja ennen kaikkea varmistaa, että asiakas saa ehtojen mukaisen vakuutuskorvauksen. Meklari osallistuu tarvittaessa myös vahinkoneuvotteluihin vakuutusyhtiön kanssa.

Meklarinkäytön hyödyt taloyhtiölle

Taloyhtiön kannattaa antaa vakuutukset kiinteistöjen vakuuttamiseen erikoistuneen vakuutusmeklarin hoitoon, koska

  • taloyhtiö saa vakuutusalan ammattilaisen apua vakuutus- ja vahinkoasioissa,
  • vakuutusturvan tarkastaa ja sitä hoitaa vakuutusyhtiöistä riippumaton ammattilainen,
  • taloyhtiön vakuutuksia ja vahinkoja hoitaa taloyhtiön etua ajava vakuutusalan ammattilainen,
  • taloyhtiön hallitus saa yksityiskohtaisia yhteenvetoja (isännöitsijän kautta) vahingoista sovitulta ajanjaksolta - näitä ei vakuutusyhtiöiltä ole yleensä mahdollista saada

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti