Turvallinen kattotyömaa – kaikkien etu

Kuulet yllättäen katolta kolinaa ja jotain vilahtaa ikkunan ohi. Huomaat pihamaalla vasaran auton konepellillä mojovan lommon kera. Ihmettelet mitä oikein tapahtui, kuka on katolla ja miksi? Miten sieltä vasara tippui? Jos tilanne olisi tällainen, monta lenkkiä ketjussa on päässyt pettämään. Miksi et tiennyt kuka katolla on ja mitä siellä on meneillään? Miten vasara pääsi putoamaan ja miksi putoamispaikalla oli auto?

Riskien tunnistaminen on kattotöiden suunnittelun avain

Kattotutkalla tarkastus-, huolto- ja pienkorjauskohteissa työntekijät käyttävät henkilökohtaisia turvavaljaita ja köysiä putoamissuojauksenaan.

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja selvittää ja tunnistaa työstä, työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä pyrkii mahdollisuuksien mukaan poistamaan ne. Kattotyössä tämä tarkoittaa sitä, että kattotyömaan olosuhteet, kattotyössä käytettävät työkalut ja työmenetelmät sekä työergonomia arvioidaan turvallisuuden näkökulmasta tarkoin. Kattotyömaa pyritään aina saamaan niin turvalliseksi, että esimerkiksi henkilöiden ja esineiden putoamisen vaara on estetty.

Kattotutkalla tarkastus-, huolto- ja pienkorjauskohteissa asentajat tai kuntotarkastajat tekevät työnriskiarvion (TRA) ennen työn aloittamista. TRA:ssa arvioidaan, onko kohteessa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työhön normaalia suuremman tapaturmariskin. Arvioinnissa käydään läpi minimissään henkilökohtaiset varusteet ja suojaimet, kulkureittien turvallisuus, turvaköyden kiinnityspisteet katolla, sivullisten henkilöiden ja omaisuuden turvallisuus (putoamisvaarallinen alue rakennuksen ympärillä), tarvittava tiedottaminen kiinteistön käyttäjille sekä mahdolliset yksintyöskentelyn riskit kohteessa.

Jos riskitekijöitä löytyy, ne poistetaan ennen työn aloittamista tai sitten työ suunnitellaan toteutettavaksi vaihtoehtoisella tavalla, vaikkapa henkilönostinta käyttäen. Tällaisissa työkohteissa putoamissuojaus, mikä on tärkein yksittäinen turvallisuustekijä kattotyössä, toteutetaan käyttämällä henkilökohtaisia turvavaljaita ja köysiä. Niiden käyttäminen myös edellyttää, että kiinteistön kattoturvavarusteet ovat kunnossa.

Siksi onkin tärkeää huomioida, että lain mukaan kiinteistön omistaja vastaa siitä, että kiinteistön katolla on turvallista liikkua. Tämän mahdollistavat turvakiskolla varustetut talotikkaat, kattosillat ja riittävä määrä turvaköysien kiinnityspisteitä. Katolle kuljetaan, mikäli mahdollista, sisäkautta ullakolle ja sieltä luukusta katolle. Jos sisäpuolista kulkutietä ei ole, käytetään talotikkaita. Tikkaiden kiipeämisessä käytetään turvavaljaita ja turvakiskossa kulkevaa nousukelkkaa estämään mahdollinen putoaminen. Jos jostain syystä tikkaita ei ole varustettu turvakiskolla, käytetään turvavaljaisiin kytkettyjä nousuhakasia. Katolla liikutaan mahdollisuuksien mukaan kattosiltoja pitkin ja käytetään turvavaljaita ja -köysiä.

Sivullisten turvallisuus huomioidaan rajaamalla alhaalla esimerkiksi lippusiimalla mahdollinen putoamisvaarallinen alue sen varalta, että jos katolta putoaa jotain alas. Jos putoamisvaarallista aluetta ei ole mahdollista rajata, käytetään suojaverkkoa tai -levyä estämään työkalujen tai tarvikkeiden putoaminen. Joissain tapauksissa käytetään myös käteen kiinnitettyä ns. karkuremmiä estämään työkalujen putoaminen, kuten vaikkapa lumenpudotuksissa lumilapion ja -kolan kanssa toimitaan.

Kattotyössä sivullisten turvallisuus huomioidaan tapauskohtaisesti. Yksi tapa on rajata piha-alueelta mahdollinen putoamisvaarallinen alue esimerkiksi lippusiimalla.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Pidempikestoisilla kattotyömailla kulkutie katolle toteutetaan ensi sijassa sisäkautta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, rakennetaan porrastorni katolle kulkemista varten. Putoamissuojaus toteutetaan joko kaiteilla tai telineillä työmaasuunnitelmien mukaisesti.

Pidempikestoisissa korjauksissa tai kokonaisissa katon uusimisissa, eli kattoremonteissa turvallisuus suunnitellaan hyvissä ajoin ennen työmaan alkamista. Rakennuttajan/tilaajan velvollisuuksiin kuuluu johtaa turvallisuusyhteistyötä, nimetä turvallisuuskoordinaattori, selvittää kohteeseen liittyvät keskeiset vaaratekijät (turvallisuusasiakirja) sekä määritellä kirjalliset turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet työmaalle. Pääurakoitsijan vastuulla puolestaan on nimetä kohteeseen työsuojelusta vastaava työnjohtaja, vastata työsuojelusta työmaalla, tehdä riskien arviointi ja toimenpiteet vaarojen poistamiseksi, johtaa ja valvoa työn tekoa, perehdyttää työntekijät työmaahan sekä huolehtia työsuojelutarkastuksista.

Kattotutkalla työmaan suunnitteluvaiheessa kaikki työmaasuunnitelmat tehdään konkreettisiksi ohjeiksi siitä, miten järjestelyt työmaalla tullaan toteuttamaan. Kulkutie katolle toteutetaan ensi sijassa sisäkautta ja jos se ei ole mahdollista, rakennetaan porrastorni katolle kulkemista varten. Toinen kattotyömaan tärkeistä turvallisuusjärjestelyistä on putoamissuojaus, joka toteutetaan aina rakenteellisena putoamissuojauksena kaiteilla tai telineillä (pois lukien aiemmin jo mainitut tarkastus-, huolto- ja pienkorjauskäynnit). Työmaasuunnitelmat tehdään tarvittavassa laajuudessa ja riittävän yksityiskohtaisiksi riippuen kohteesta ja urakan laajuudesta.

Vähintään on tehtävä vaarojen arviointi ja riskien kartoitus, työmaan turvallisuussuunnitelma, työturvallisuusohje, laatusuunnitelma, aluekäyttösuunnitelma ja henkilöstöluettelo. Työmaan turvallisuussuunnitelma sisältää mm. käytettävät työmenetelmät, koneet ja laitteet, nostotyöt ja siirrot, putoamissuojaus, pölyn vähentäminen, purkutyö, käytettävät henkilösuojaimet sekä toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa.

Jatkuva valvonta ja jokaisen vastuu mahdollistavat puutteiden korjaamisen

Kattotutkalla paikallinen projektipäällikkö seuraa työmaan tilannetta päivittäin vastaten myös vähintään viikoittain tehtävästä työmaatarkastuksesta.

Työmaan käynnistyessä ensimmäinen tehtävä on perehdyttää kaikki työmaalla työskentelevät työmaasuunnitelmiin ja työmaahan liittyviin riskeihin sekä pelisääntöihin kyseisellä työmaalla. Työmaan aikana pääurakoitsijan kuuluu huolehtia lakisääteisistä työmaan viikkotarkastuksista. Kattotutkalla paikallinen projektipäällikkö seuraa työmaan tilannetta päivittäin ja vastaa siitä, että työmaatarkastus tehdään vähintään viikoittain, olosuhteiden muuttuessa tarvittaessa tiheämminkin. Tarkastuksen tarkoituksena on varmistua työmaan turvallisuustason säilymisestä, havaita mahdolliset puutteet ja vaarat sekä poistaa ne mahdollisimman nopeasti.

Työturvallisuuslaki ja asetus rakennustyön turvallisuudesta määrittelevät miten vastuu jakautuu ketjussa rakennuttaja/tilaaja – pääurakoitsijan toimitusjohtaja – keskijohto – työnjohto – työntekijä. Kattotutkalla ajatellaan, että tärkeintä on jokaisen henkilökohtainen vastuun kantaminen läpi ketjun: ”Kuinka juuri minä voin vaikuttaa siihen, että työn tekeminen on turvallista?” Omaan tekemiseen on helpointa ja nopeinta vaikuttaa, toisten tekemisen vaikuttamisessa on aina kitkaa ja viiveettä. Yksilön henkilökohtaista vastuuta ja panosta painotetaan ja onnistumisista (tapaturmattomuudesta) palkitaan yhteisesti.

Vaikka esimiehet ovat virallisesti vastuussa työturvallisuuden valvomisesta, jokainen työntekijä valvoo omien henkilösuojaintensa kuntoa ja vastaa siitä, että ne puetaan päälle tilanteen mukaisesti. Oman tekemisen ohella tunnetaan myös vastuu kaverista. Puuttumiskynnys ja poikkeamista raportoimisen kynnys pidetään alhaisena. Työntekijät kaikilla tasoilla raportoivat havaitsemistaan työturvallisuuspoikkeamista poikkeamailmoituksella. Kattotutkan mobiili sähköinen työmaa on jokaisen taskussa. Työmaa-asiakirjat, tulityöluvat, perehdytykset, TR-mittaukset, jne. voidaan tehdä suoraan sähköiseen arkistoon.

Turvallisuuteen panostaminen tuo myös säästöjä

Turvallisuuteen panostaminen saatetaan nähdä urakoitsijan puolella helposti ylimääräisenä kuluna. Vain pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen turvallisuuteen panostaminen tuo tulosta, vaikkakin hitaasti. Turvallisuuden kehittymisessä ei ole tarjolla pikavoittoja.

Meillä Kattotutkallakaan työturvallisuustilastot eivät vuosia sitten olleet parhaita mahdollisia. Olemme kuitenkin panostaneet jo useiden vuosien ajan suunnitelmallisesti työturvallisuuteen jatkuvalla ja aktiivisella kehitystyöllä. Tämä työ on ottanut aikansa, mutta sen seurauksena olemme saaneet aikaan muutoksen haluttuun suuntaan. Ja työn tulokset ovat alkaneet näkyä askel kerrallaan, esimerkkinä tapaturmista johtuvien sairauslomapäivien vähentyminen viidesosaan lähtötasosta.

Kannattaa muistaa, että turvallinen urakoitsija on aina myös tilaajan etu. Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu urakoitsijan toiminnan valvominen myös työturvallisuuden noudattamisessa. Lisäksi kun työturvallisuusasiat ovat kunnossa, työmaa etenee sujuvasti eikä pysähdy tapaturmien tai vahinkojen vuoksi.

Työmaan ympäristön turvallisuus on kaikkien etu

Me Kattotutkalla todella välitämme kattotyömaidemme turvallisuudesta ja haluamme sloganimme mukaisesti myös, että työntekijämme pääsevät ”Terveenä töistä kotiin jokaisena päivänä!”.

Artikkelin alussa kuvattu tilanne saattaa tulla vastaan, jos kattourakoitsija on lyönyt laimin yhden tärkeimmistä velvollisuuksistaan – kiinteistön asukkaista huolehtimisen. Kattotutkalla jokaiseen kattotyöhön kuuluu työmaan ympäristön turvallisuudesta huolehtiminen. Kiinteistön piha-alueen käyttö, kulkutiet ja autojen parkkeeraus sovitaan tilaajan kanssa. Ennen työmaan aloittamista kiinteistön asukkaita tiedotetaan näistä ja myös itse kattotyön edistymisestä tarpeen mukaan.

Kattotyön suunnittelussa määritetään putoamisvaarallinen alue ja mietitään, miten huolehditaan, ettei kohteessa oleva omaisuus, asukkaat tai ohikulkijat altistu vaaralle. Jos kiinteistön ympärillä on tilaa, putoamisvaarallinen alue rajataan lippusiimalla tai aidalla ja merkitään. Kun alla on kulkuväylä, asetetaan tarvittaessa erillinen valvova henkilö ohjaamaan kulkemista (kuten esimerkiksi lumenpudotustilanteissa). Putoamisvaarallisen alueen kulkutiet suojataan katoksin. Jos tila rakennuksen ympärillä ei mahdollista rajaamista riittävän kauas, käytetään räystäällä suojaverkkoa.

Kun turvallisuudesta huolehditaan läpi koko ketjun, voivat sekä työntekijät että kiinteistöjen asukkaat olla levollisin mielin, vaikka katoilla tehdään töitä ympäri vuoden kaikissa sääolosuhteissa. Kattotutkan suhtautuminen turvallisuuteen nojautuu jo vuosikymmenien takaa olevaan sloganiimme ”Terveenä töistä kotiin jokaisena päivänä!”.

Heikki Kumpulainen, Kattotutka Oy


Kattotutka on valtakunnallisesti toimiva turvallinen kattojen ammattilainen, joka palvelee teitä kaikissa kattotöissä. Tarkastamme, korjaamme ja huollamme peltikatot, kuparikatot, huopakatot ja tiilikatot – niin isoissa kuin pienissäkin kiinteistöissä. Peltikattoremontti ja huopakattoremontti voidaan tehdä ELINKAARIKATTONA® ylivertaisella 25 vuoden täystakuulla!
Peltikaton maalaus, tiilikaton pinnoitus, vesikourujen saneeraus, sadevesijärjestelmien ja katon turvavarusteiden asennus sekä kattojen lumenpudotus täydentävät palveluvalikoimamme kokonaisvaltaiseksi, jolloin muita sopimuskumppaneita katon kunnossapitoon ei tarvita.

Helsinki – Kouvola – Lahti – Riihimäki – Tampere – Jyväskylä – Kuopio – Joensuu – Oulu – Rovaniemi

www.kattotutka.fi

 

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti