Taloyhtiöille uusia keinoja puuttua tupakoinnin asumishaittoihin

Tupakointi ja sen rajoittamisen keinot taloyhtiössä on ollut ja tulee jatkossakin olemaan paljon keskustelua herättävä aihe. Taloyhtiön yleisissä tiloissa ja yleisillä alueilla tupakoinnin rajoittaminen on ollut mahdollista jo nykylainsäädännön nojalla. Uuden tupakkalain myötä taloyhtiön käyttöön tulee uusia keinoja rajoittaa tupakoinnin aiheuttamia terveys- ja hajuhaittoja myös yksinomaan asukashallinnassa olevilla alueilla ja tiloissa.

Tupakointikiellot voimassa olevassa laissa

Tupakointi on nykylain nojalla suoraan, ilman erillistä taloyhtiön päätöstäkin kielletty taloyhtiön (tai muun asumisyhteisön) yhteisissä ja yleisissä tiloissa. Taloyhtiön on myös mahdollista kieltää tupakointi yhtiön yhteisillä parvekkeilla, yhteisellä ulkoalueella ilmanottoaukkojen läheisyydessä ja lasten leikkialueella. Tällaisissa tapauksissa kiellosta päättää yhtiökokouksen enemmistö.

Tällä hetkellä tupakoinnin kieltäminen osakashallinnassa olevissa tiloissa, kuten asunnoissa, parvekkeilla ja osakashallinnassa olevilla pihoilla on mahdollista vain yhtiöjärjestysmääräyksellä, eli yksimielisellä yhtiökokouspäätöksellä, johon on saatu kaikkien osakkeenomistajien suostumus. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten sitä, että tupakointi voidaan kieltää vain yhtiötä perustettaessa. Tupakointia ei siis voi asukashallinnassa olevissa tiloissa kieltää yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä.

Vuokra-asunnoissa tupakointi voidaan kieltää vuokrasopimuksessa ja useimmiten näin tehdäänkin.

Terveysviranomaisilla on periaatteessa mahdollisuus velvoittaa siihen asunnon kunnossapidosta vastaava taho korjaamaan tilanne, jossa asunnossa esiintyy terveyshaitan riskiä aiheuttavaa savua. Määräyksen tulee perustua asunnontarkastuksessa tehtyihin luotettaviin mittauksiin ja havaintoihin. Tällaisia kieltoja ei asuinhuoneistojen osalta ole menestyksellisesti annettu.

Tupakoinnin kieltäminen taloyhtiössä uuden tupakkalain voimaan tullessa

Uusi, EU:n tupakkatuotedirektiivin toimeenpaneva tupakkalaki oli saatettava voimaan 20.5.2016 mennessä, mutta laki on tätä kirjoitettaessa vielä eduskuntakäsittelyssä. Lakiin on otettu direktiivin tupakkatuotteita ja niiden markkinointia koskevien määräysten lisäksi uusia mahdollisuuksia kieltää tupakointi kunnalta haettavalla päätöksellä myös taloyhtiön asukashallinnassa olevissa tiloissa. Uusi laki tullee voimaan heti, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja tasavallan presidentti vahvistanut.

Tupakoinnin rajoittaminen osakashallinnassa olevissa tiloissa

Uuteen tupakkalakiin sisältyvät voimassa olevan lain mahdollisuudet rajoittaa tupakointia taloyhtiön yleisissä ja yhteisissä tiloissa ja alueilla. Sen lisäksi lakiin on otettu tupakoinnin haittojen rajoittamiseksi merkittävä uusi säännös, jonka mukaan taloyhtiö voi hakea kunnalta tupakointikieltoa huoneistoon kuuluvilla parvekkeilla, huoneistojen käytössä olevilla ulkoalueilla ja poikkeuksellisesti myös sisätiloissa, jos tilasta voi sen rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua tupakansavua toiseen asuntoon, siihen kuuluvalle parvekkeelle tai ulkotilan oleskelualueille.

Slide
Tupakointi parvekkeella
Slide
Tupakointi asunnon sisätiloissa

Tupakoinnin rajoittaminen asunnon sisätiloissa

Asunnon sisätiloihin tupakointikielto voidaan määrätä vain erityisten olosuhteiden vallitessa. Jos savun kulkeutumista ei voida kohtuudella ehkäistä talon rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella, voidaan kielto määrätä myös asuinhuoneiston sisätiloihin. Yhtiön tulee myös selvittää, voiko savun kulkeutumista ehkäistä muin toimenpitein, kuten ilmastointia säätämällä. Taloyhtiön on kiellon hakemisen tapauksissa varattava asunnon haltijalle tilaisuus tulla kuulluksi sekä tilaisuus ehkäistä savun kulkeutuminen naapurihuoneistoihin omilla toimenpiteillään. Tupakointikiellon edellytyksenä on myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaan se, että savu kulkeutuu naapurihuoneistoihin muuten kuin poikkeuksellisesti.

Kiellon hakeminen

Tupakointikiellon hakijana on aina taloyhtiö (tai muu asumisyhteisö). Käytännössä kieltoa esittää hallitus ja yhtiökokous päättää asiasta enemmistöllä. Yksittäisellä osakkaalla on mahdollisuus saada tupakointikieltoa koskeva päätösehdotuksensa yhtiökokouksen päätettäväksi samoin edellytyksin kuin muutkin yhtiökokousasiat, eli vaatimalla hallitusta liittämään kieltoa koskeva päätösehdotus yhtiökokouskutsuun. Kymmenesosaa yhtiön osakkeista omistavat osakkaat voivat niin ikään vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista koolle kiellon käsittelemiseksi.

Yhdenvertaisuus

Taloyhtiön käsitellessä tupakointikieltoa on muistettava osakkaiden yhdenvertaisuus: kieltoa ei voi hakea vain tiettyjen osakkeenomistajien hallitsemiin tiloihin, mikäli olosuhteet savun kulkeutumisen suhteen ovat samat.

Seuraamukset ja kiellon peruminen

Tupakointikieltoa koskeva kunnan päätökseen voidaan liittää uhkasakon uhka. Mikäli muuttuneet olosuhteet tekevät tupakointikiellon tarpeettomaksi, voidaan se peruuttaa taloyhtiön hakemuksesta. Hallituksen esitystä tupakkalaiksi on kiellon perumisen osalta eduskunnassa täydennetty myös siten, että kiellon perumista voi hakea olosuhteiden muuttumisen johdosta myös yksittäinen osakas, mikäli taloyhtiö ei tee hakemusta kiellon perumiseksi.

Tupakointikieltoprosessin eteneminen

1. Osakas pyytää hallitusta liittämään tupakointikieltoa koskevan asian yhtiökokouksen asialistalle *
2. Hallitus valmistelee tupakointikiellon hakemista ja järjestää asianosaisten osakkaiden kuulemiset
3. Yhtiökokouksen koollekutsuminen
4. Yhtiökokouksen (enemmistö)päätös tupakointikiellon hakemisesta
5. Mahdollinen asukkaiden kuuleminen
6. Taloyhtiö hakee kunnan viranomaiselta tupakointikiellon määräämistä
7. Kunnan viranomainen tekee päätöksen kiellon määräämisestä ja tarvittaessa vahvistaa kiellon uhkasakolla.

* Vaihtoehtoisesti 1/10 osakkeista omistavat osakkaat vaativat ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista tupakointikiellon määräämistä varten tai tupakointikieltoasia tulee muutoin taloyhtiön hallituksessa vireille.

Testaa osaamistasi kolmella kysymyksellä

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti