Talous

Kiinteistönpidon talouskaavio

Tämä kaavio esittää kiinteistönpidon talouden osa-alueet. Jokaisesta osa-aluekuvauksesta pääsee aiheen KIPI-korttiin (Pöytäkoneilla vie hiiri sen pienen pallon kohdalle, jonka kuvauksen haluat nähdä keskellä).

KIPI-kortti tilinpäätösKIPI-kortti tilinpäätös

1. Tilinpäätös

Yhtiön tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot. Lisäksi tilinpäätöskokonaisuutta täydentää toimintakertomus.

KIPI-korttiin>>

KIPI-kortti hankebudjetitKIPI-kortti hankebudjetit

2. Hankebudjetit

Laskelma yhtiön kunnossapito-, korjaus- ja uudishankkeiden arvioiduista menoista ja rahoituksesta.

KIPI-korttiin>>

KIPI-kortti talousarvioKIPI-kortti talousarvio

3. Talousarvio / hoitobudjetti

Tulevan tilikauden taloudellinen toimintasuunnitelma. Talousarvion perusteella määräytyvät muun muassa osakkailta perittävien vastikkeiden, vuokrien ja käyttökorvausten suuruudet.

KIPI-korttiin>>

KIPI-kortti seuranta ja raportointiKIPI-kortti seuranta ja raportointi

4. Seuranta ja raportointi

Kiinteistön hankkeista päätettäessä sovitaan hankebudjetin seurantamenetelmä. Seuranta toteutetaan tyypillisesti kuukausikohtaisesti. Poikkeamat selvitetään huolellisesti, jolloin varmistetaan joustava ja tehokas päätöksenteko projektin kuluessa.

KIPI-korttiin>>

KIPI-kortti pitkän aikavälin suunnitteluKIPI-kortti pitkän aikavälin suunnittelu

5. Pitkän aikavälin taloussuunnittelu

Kiinteistön taloutta koskeva suunnitelma vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Pohjatietoina käytetään mm. vuosittaisia talousarvioita, tilinpäätöksiä, hankebudjetteja ja kunnossapitosuunnitelmaa / -tarveselvitystä ja mahdollista korjausohjelmaa.

KIPI-korttiin>>

Talousarvion laatiminen

Yhtiökokouksen tekemä päätös talousarviosta on sitova kannanotto taloyhtiön ylläpitoon ja se ohjaa hallinnon toimintaa tilikauden aikana. Talousarvio on tärkeä dokumentti, joka on valmisteltava huolellisesti. Valmistelussa on otettava huomioon myös tilikautta pidempi ajanjakso. Talousarvion pohjana ovat strategiset valinnat ja tavoitteet sekä hyväksytty korjausohjelma. Talousarviossa tulisi näkyä millä tavoin valittua strategiaa tilikauden aikana toteutetaan.

Taloudenpidon tulee olla pitkäjänteistä ja yllätyksetöntä, ja myös lähivuosien vastiketaso pitää pystyä ennustamaan. Vuosittaisen talousarvion toteutuminen taataan parhaiten seuraamalla lämmön, sähkön ja veden kulutusta säännöllisesti ja puuttumalla poikkeamiin.

Erityinen haaste on suurten investointien rahoituksen järjestäminen ja niihin tarvittavien varojen mahdollinen kerääminen ennakkoon. Investointien rahoitukseen on mahdollista varautua ennakkoon rahastointien ja asuintalovarausten avulla.

Talousarvion pohjaksi otetaan hyväksytystä strategiasuunnitelmasta asiat, joita tilikauden aikana tulee tehdä, ja arvioidaan niihin tarvittava taloudellinen panostus tai muu tarpeellinen resursointi. Tämän jälkeen sovitaan (hallituksen sisällä) vastuuhenkilöt näiden asioiden hoitamiseen. Samalla varmistetaan, että hallinnolla ja isännöitsijällä on sama käsitys isännöitsijän vastuista ja toimintavaltuuksista taloyhtiön hallinnon hoidossa. Lisäksi hallitus arvioi ennen yhtiökokousta, onko yhtiölle tarpeellista valita toiminnantarkastaja.

Isännöintiyrityksillä on vakiintuneet käytännöt talousarvion laatimiseen, ja niiden tuottaman talousarvion rakenne on yleensä ohjelmistotoimittajan laatima. Siksi tässä esityksessä otetaan kantaa vain sellaisiin seikkoihin, jotka saattavat hyvistäkin käytännöistä puuttua ja jotka ovat sidoksissa strategiseen suunnitteluun ja kunnossapitosuunnitelmaan (PTS).

Taloyhtiön talousarvion laatiminen vaiheittain

Tilinpäätös

Suositeltava taso

Verrataan rinnakkain budjetoitavan vuoden ja edellisen vuoden keskeiset tilit ja esitetään muutos edelliseen vuoteen verrattuna.

Määritetään hoito- ja pääomapuolen ali- tai ylijäämät erikseen (pääomapuolella lainakohtaisesti) sekä tavoiteltava ylijäämä tilinpäätöshetkellä.

Vähimmäistaso

Kirjanpitolain ja AOYL:n edellyttämä taso.

Kumulatiiviset ali- tai ylijäämät esitetään (pääomapuolella lainat eritellen).

Toimintakertomus

Suositeltava taso

Toimintakertomuksen lisäksi yhtiökokouksessa esitetään omana asianaan strategiasuunnitelmassa määritettyjen tavoitteiden toteutuminen tai vaihe.

Vähimmäistaso

Laaditaan AOYL:n vaatimukset täyttävä hallituksen toimintakertomus.

Budjetin perusteet

Suositeltava taso

Esitetään strategiasta johdetut periaatteet perusteeksi hallituksen laatimalle talousarviolle.

Esitetään strategiasta ja kunnossapitotarveselvityksestä johdettu korjausohjelma perusteena hallituksen laatimalle talousarviolle.

 • Kulut

  Isännöitsijätoimisto laatii kuluista lyhyen selvityksen jaettavaksi osakkaille talousarvion liitteenä tai talousarvion yhteydessä selvittää muutoin tariffien ilmoitetut ja arvioidut muutokset tulevan tilikauden aikana sekä arvioidut kulutukset.

  Esitetään kuluerien perusteet (määrä ja yksikköhinnat):

  • Vesi
  • Lämmitys
  • Jätehuolto
  • Sähkön energia ja siirtomaksu
  • Kiinteistövero
 • Tuotot

  Esitetään käyttökorvaukset ja erillisvastikkeet (niiden määräämisen periaatteet)

  • autopaikkamaksu
  • saunamaksu
  • vesimaksu
  • pyykkitupamaksu
 • Pääomavastike

  Esitetään lainoittain koron määräytyminen, yli- tai alijäämä, velallisten osakkaiden määrä tai neliömäärä pääomavastikkeen määräytymisperusteesta riippuen sekä lainan päättymisajankohta. Lisäksi esitetään lainojen lyhennykset ja laskennallinen vuosikorko sekä sen laskennassa käytetyt viitekorot ja marginaalit.

Vähimmäistaso

Esitetään strategiasta johdetut periaatteet perusteeksi hallituksen laatimalle talousarviolle.

Esitetään strategiasta ja kunnossapitotarveselvityksestä johdettu korjausohjelma perusteena hallituksen laatimalle talousarviolle.

 • Kulut

  Isännöitsijätoimisto laatii kuluista lyhyen selvityksen jaettavaksi osakkaille talousarvion liitteenä tai talousarvion yhteydessä selvittää muutoin tariffien ilmoitetut ja arvioidut muutokset tulevan tilikauden aikana sekä arvioidut kulutukset.

  Esitetään kuluerien perusteet (määrä ja yksikköhinnat):

  • Vesi
  • Lämmitys
  • Jätehuolto
  • Sähkön energia ja siirtomaksu
  • Kiinteistövero
 • Tuotot

  Esitetään käyttökorvaukset ja erillisvastikkeet (niiden määräämisen periaatteet)

  • autopaikkamaksu
  • saunamaksu
  • vesimaksu
  • pyykkitupamaksu
 • Pääomavastike

  Esitetään lainoittain koron määräytyminen, yli- tai alijäämä, velallisten osakkaiden määrä tai neliömäärä pääomavastikkeen määräytymisperusteesta riippuen sekä lainan päättymisajankohta. Lisäksi esitetään lainojen lyhennykset ja laskennallinen vuosikorko sekä sen laskennassa käytetyt viitekorot ja marginaalit.

Vuosibudjetti

Suositeltava taso

Hallitus keskustelee, onko tarpeen esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 1-2 kuukauden ylimääräisen vastikkeen perimisvaltuutuksesta päättämistä.

Valtuutuspäätös on muotoiltava selkeästi ja erityisesti on kiinnitettävä huomiota valtuutuksen voimassaoloon eli valtuutuksen tulisi olla voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Vähimmäistaso

Vuosibudjetti laaditaan isännöintiyrityksen käyttämän taloushallinto-ohjelmiston rakenteeseen.

 • Erityisinä huomioina

  • Varmistetaan hoitopuolen maksuvalmius eri ajankohtina (energialaskutus muuttuu arvioperusteisesta mittausperusteiseksi). Tavoitteena kahden kuukauden vastikekertymä tilinpäätöshetkellä.
  • Varmistetaan pääomapuolen maksuvalmius koron- ja lyhennyksen eräpäivinä sekä ylijäämän tarve tilinpäätöshetkellä.
  • Tarkistetaan rahastojen eräpäivät ja käyttö tilikaudella.
  • Tarkistetaan asuintalovarausten erääntyminen ja käyttö.
  • Selvitetään vastike- ym. saatavat sekä periaatteet, milloin käytetään perintätoimistoa tai käynnistetään hallintaanottomenettely.
  • Selvitetään kulutusseurantojen raportointi (esim. 3 kk:n välein ilmoitustauluille).

   

2. ja 3. vuoden budjetti

Suositeltava taso

Laaditaan ja esitetään yhtiökokoukselle kahden seuraavan vuoden budjetit ja kerrotaan niiden laadinnan perusteet (inflaatio ja muut arviot) sekä selvitetään näiden perusteiden mukainen vastikekehitys.

Ennustetaan ali- tai ylijäämien kertyminen tulevina vuosina.

Pääomavastikkeen osalta tehdään herkkyystarkastelu korkomuutosten perusteella.

Vähimmäistaso

Arvioidaan vähintään seuraavan vuoden vastikkeet ja esitetään arvioinnin perusteet.

Hankkeen budjetti

Suositeltava taso

Tehdään korjausohjelman mukainen taloussuunnitelma 1+4+5 vuosille (budjettivuosi, korjausohjelman jakso ja PTS-jakso). Suunnitellaan tilikaudella käynnistyvän hankkeen talous:

 • toteutuksen aikainen rahoitus: rahastoidut varat, korjausavustus ja sen tuloutus tai muu käyttö
 • osakkailta perittävät erät

(Vrt. tekniikkaosion vastaava kohta)

Vähimmäistaso

Tehdään korjausohjelman mukainen taloussuunnitelma 1+4+5 vuosille (budjettivuosi, korjausohjelman jakso ja PTS-jakso). Suunnitellaan tilikaudella käynnistyvän hankkeen talous:

 • toteutuksen aikainen rahoitus: rahastoidut varat, korjausavustus ja sen tuloutus tai muu käyttö
 • osakkailta perittävät erät

(Vrt. tekniikkaosion vastaava kohta)

Raportointi ja seuranta

Suositeltava taso

Sovitaan isännöitsijän kanssa talousarvion toteutumisen tarkastelujaksot (esim. 3-4 kk välein) ja raportointitapa osakkaille. Varmistetaan, että raportointivelvoite sisältyy isännöintisopimukseen.

Sovitaan hankkeiden toteutumisen tarkastelujaksot ja raportointitapa hallitukselle ja osakkaille.

Vähimmäistaso

Sama vaatimus kuin suositellulla tasolla.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti