Peruskorjauksen ja remontoinnin sanasto

Peruskorjauksen ja remontoinnin sanasto - sanakirja auki.

Kuntoarvio perustuu pääosin aistienvaraisiin asiantuntijahavaintoihin (RAK, LVI, S) ja olemassa oleviin asiakirjoihin, kuten huoltokirjaan. Tarvittaessa tehdään rakenteita rikkomattomia mittauksia. Kuntoarvioijat voivat suositella tarkempien kuntotutkimusten tekemistä.

Kuntotutkija on asiantuntija, joka tutkii puolueettomasti rakennuksen kunnon ennen korjaushankkeen käynnistämistä.

Käyttäjä on henkilö tai yritys, joka käyttää rakennusta. Käyttäjä voi olla tiloissa toimiva yritys, organisaatio tai asukas. Käyttäjä voi olla samalla omistaja tai vuokraaja.

Laadunvarmistus käsittää suunnitellut ja järjestelmälliset toimet, joilla varmistetaan, että tuote tai palvelu täyttää laatuvaatimukset. Laatu on pystyttävä tarvittaessa todentamaan.

Laatusuunnitelma on tiettyyn tuotteeseen, projektiin tai sopimukseen liittyvät laatukäytännöt, resurssit ja toimintasarjat määrittävä asiakirja. Laatusuunnitelman merkitys korostuu rakentamisessa, jossa hankkeiden sisältö ja osapuolet vaihtuvat. Siksi jokaisessa hankkeessa on välttämätöntä tarkentaa erikseen hankekohtaiset menettelyt ja vastuut.

Pääsuunnittelija on suunnittelun asiantuntija ja koordinaattori, joka vastaa rakennuttajan tavoitteiden mukaisesti suunnitteluratkaisujen laadinnasta sekä johtaa ja koordinoi suunnitteluryhmän työtä suunnitelmien ristiriidattomuuden ja sovitun suunnitteluaikataulun toteutumiseksi.

Pääurakoitsija on palveluntuottaja, joka vastaa rakennushankkeen toteutuksesta ja organisoi sen. Päätoteuttajana voi toimia tilaajan organisaatio, rakennusyritys, projektinjohto-organisaatio ja teollisuushankkeissa prosessitoimittaja.

Projektipäällikkö/rakennuttajakonsultti on palveluntuottaja, joka vastaa rakennuttamistehtävien suorittamisesta ja päätösten valmistelusta tilaajalle eli taloyhtiölle, joka tekee aina lopulliset päätökset. Rakennuttamisesta vastaavasta henkilöstä käytetään eri nimityksiä, kuten hankepäällikkö, projektipäällikkö tai projektinjohtaja.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä on hankkeen käynnistäjä, joka voi olla omistaja, käyttäjä tai tilaaja. Rakennushankkeeseen ryhtyvä kantaa päävastuun hankkeesta.

Rakennuksen kuntoarvioija (PKA, FISE) on kuntoarviokoulutuksen saanut ja valtakunnallisen tutkintokokeen läpäissyt henkilö, jonka pätevyys on rekisteröity FISE Oy:n ylläpitämään järjestelmään.

Rakennuttaja ohjaa tilaajan toimeksiannosta ja tilaajan määrittelemin valtuuksin hankkeen kulkua. Rakennuttaja on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työn tuloksen.

Sopimuskatselmus on ennen urakkasopimuksen tekemistä pidettävä katselmus, jossa urakoitsija ja tilaaja varmistavat, että osapuolet ovat ymmärtäneet urakan sisällön ja ehdot samalla tavalla, ja jossa urakoitsija osoittaa pätevät ja riittävät resurssit urakan suorittamiseen.

Suunnitelmakatselmus voidaan pitää sopimusvaiheessa ja rakentamisen aikana. Sopimusvaiheen katselmuksissa todetaan suunnittelun valmius ja asiakirjat sekä sovitaan suunnitteluaikataulusta ja täydentävästä suunnittelusta. Rakentamisen aikana suunnitelmakatselmuksissa arvioidaan keskeisten rakenteiden suunnitteluratkaisuja ja suunnittelun riittävyyttä.

Suunnittelija on rakennussuunnitelman tai erityissuunnitelman laatija, joka toimii rakennuttajan luottamushenkilönä ja puolueettomana neuvonantajana.

Tarkastusasiakirja on luettelo tehtävistä tarkastuksista, mittauksista ja kokeista, jotka määritellään hankekohtaisesti rakennuttajan ja viranomaisten vaatimusten sekä urakoitsijoiden käytäntöjen mukaisesti. Rakennuttaja ja urakoitsija hyväksyvät yhdessä asiakirjan ja osallistuvat tarkastuksiin. Rakentamisen aikana tehdyt tarkastukset dokumentoidaan tarkastusasiakirjaan ja sen liitteisiin. Työmaalla tarkastusasiakirja on vastaavan työnjohtajan hallinnassa, ja siihen tekevät merkintöjä myös muut osapuolet.

Tekninen laatu liittyy korjausprosessin lopputulokseen, joka on tavanomaisesti mitattavissa tai todennettavissa.

Tilaaja on päättää hankkeen toteuttamisesta ja vastaa rahoituksesta. Tilaaja käyttää hankkeessa ylintä päätäntävaltaa.

Tehtäväluettelot on tarkoitettu talonrakennusta koskevien suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Tarvittavat tehtäväkokonaisuudet ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti. Tehtäväluettelo liitetään suunnittelusopimukseen.

Toiminnallinen laatu liittyy korjausprosessin läpivientiin, ja siihen vaikuttavat muun muassa työmaaorganisaation toiminta (asenteet, käyttäytyminen), toiminnan täsmällisyys, työvälineiden puhtaus, aikataululupausten pitävyys (tullaan täsmälleen silloin kun on sovittu), viestintä ja sen oikeellisuus, työmaan logistiikassa onnistuminen ja niin edelleen.

Työaikataulu on korjausrakennustöiden yleisaikataulu, jonka rakennuttaja hyväksyy urakkasopimuksen (YSE 1998) tarkoittamaksi aikatauluksi.

Urakoitsija on korjaushankkeen toteuttaja, joka rakennuttajan kanssa laadittujen sopimusten mukaisesti toteuttaa suunnitelmien edellyttämät korjaustyöt.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti