LVI-järjestelmään liittyvät muutostyöt

Osakas haluaa rakentaa huoneistoonsa uuden saunan muutostyöoikeuteensa vedoten. Ennen remonttiin ryhtymistä sekä osakkaan että yhtiön on kuitenkin hyvä kerrata asunto-osakeyhtiölain osoittaman muutostyöoikeuden laajuutta koskevia säännöksiä.

Osakkaalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossaan. Osakkaan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkaan osakehuoneiston käyttämiseen. Ilmoitus yhtiölle on näin ollen yleensä tehtävä LVI-järjestelmään liittyviin töihin ryhtyessä, sillä esimerkiksi vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmät kuuluvat lähtökohtaisesti yhtiön kunnossapitovastuulle.

Muutostyölle asetettavat ehdot

Muutostyölle on mahdollista asettaa ehtoja, jos työ voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle. Käytännössä yhtiön on siis varmistuttava, että muutostyö on suunniteltu asianmukaisesti ja sitä tehtäessä noudatetaan hyvää rakennustapaa, ettei edellä mainittua haittaa tai vahinkoa aiheudu. Mikäli osakkaan muutostyöilmoituksesta ei käy ilmi, onko esimerkiksi osakkaan asennuttamalla vesikiertoisella patterilla vaikutuksia yhtiön vesiverkostoon laajemmin tai voiko vesijohtoihin tehtävistä muutoksista aiheutua jotakin äänihaittaa, tulee yhtiön pyytää osakkaalta lisäselvitystä suoritettavista muutostöistä. Viime kädessä yhtiön on käytettävä ulkopuolisia LVI-alan asiantuntijoita apunaan arvioidessaan muutostyön vaikutuksia. Myös tästä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset kuuluvat osakkeenomistajan maksettavaksi.

Muutostyön kieltäminen

Yhtiöllä on mahdollisuus kieltää osakkaan huoneistossa suoritettava muutostyö, mikäli työn suorittamisesta aiheutuu kohtuutonta haittaa suhteessa osakkaan saamaan hyötyyn. Mikäli muutostyöt taas kohdistuvat yhtiön hallinnassa olevaan tilaan, lähtökohtana on pidettävä sitä, että yhtiöllä on mahdollisuus kieltää osakkaan muutostyöt jopa perustelematta kieltäytymistään. Osakkaan on siis saatava yhtiöltä erillinen lupa, mikäli hänen muutostöiden suorittamiseksi on välttämätöntä tehdä remonttia osittainkin huoneiston ulkopuolella. Jos osakas siis esimerkiksi haluaa rakentaa huoneistoonsa uuden kylpyhuoneen ja tämä vaatii uusien vesi- tai viemärijohtojen asentamista huoneiston ulkopuolelle, tulee osakkaan saada yhtiöltä lupa töiden suorittamiseen. Sama koskee esimerkiksi saunan rakentamisen yhteydessä vaadittavia uusien ilmanvaihtokanavien viemistä rakennuksen katolle. Koska kyseessä ei ole enää pelkästään osakkaan huoneiston sisäpuolella tapahtuva muutostyö, ei osakkaalla ole automaattista muutostyöoikeutta.

Muutostyölle asetettujen ehtojen noudattaminen

Yhtiöllä on oikeus valvoa, että muutostyö toteutetaan hyvää rakennustapaa ja muutostyölle asetettuja ehtoja noudattaen. Osakkeenomistajalla on puolestaan velvollisuus maksaa valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset kulut. Mikäli laiminlyöntejä havaitaan, tulee yhtiön hakea viime kädessä rakennustyön keskeyttämistä rakennusvalvontaviranomaiselta tai turvaamistointa käräjäoikeudelta.

Sallitut ja suotavat huoltotyöt

On hyvä muistuttaa lopuksi, että vaikka kunnossapitovastuu lähtökohtaisesti esimerkiksi vesi- ja viemärijärjestelmistä onkin yhtiöllä ja sitä kautta yhtiön on mahdollista puuttua osakkaan suorittamiin muutostöihin, on osakkaan hoidettava huoneistoaan huolellisesti. Tästä velvoitteesta johtuen osakkaan vastuulle kuuluvat mm. vesilukon sekä ilmanvaihdon huoneiston puolella olevien venttiilien puhdistustyöt.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti