Norminpurkua vuokraustoimintaan

Teksti: Daniel Sazonov

Jo­kai­sel­le vuok­ran­an­ta­jal­le tu­lee jos­kus vas­taan ti­lan­tei­ta, jois­sa vuok­ra­lai­sen kans­sa on löy­det­ty luo­va, epä­ta­val­li­nen rat­kai­su jos­sa­kin vuok­ra­suh­tee­seen liit­ty­väs­sä ky­sy­myk­ses­sä. Mo­lem­mat ovat tyy­ty­väi­siä kun­nes sel­vi­ää, että ky­sei­sel­lä ta­val­la ei voi­kaan so­pia. Pa­kot­ta­va vuok­ra­lain­sää­dän­tö es­tää sen. Ti­lan­tee­seen ei aut­tai­si kuin laki­muu­tos, mut­ta sel­lais­ta ei ole ol­lut näkö­pii­ris­sä.

Nyt kui­ten­kin on. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö on lait­ta­nut liik­keel­le sel­vi­tyk­sen huo­neen­vuok­ra­la­kien toi­mi­vuu­des­ta ja uu­dis­ta­mis­tar­peis­ta. Mi­nis­te­riö aloit­taa vih­doin­kin kak­si­kym­men­tä vuot­ta van­han vuok­raus­toi­min­nan lain­sää­dän­nön uu­dis­ta­mi­sen. Tämä an­taa mah­dol­li­suu­den päi­vit­tää lain­sää­dän­tö vas­taa­maan tä­män päi­vän vuok­raus­toi­min­nan tar­pei­ta. Uu­dis­tus­työs­sä kes­kei­sek­si nou­see kol­me ko­ko­nai­suut­ta.

En­sin­nä­kin vuok­raus­lain­sää­dän­tö si­säl­tää tur­hia pa­kot­ta­via sään­nök­siä asi­ois­sa, jot­ka voi­tai­siin an­taa vuok­ra­lai­sen ja vuok­ran­an­ta­jan va­paas­ti so­vit­ta­vak­si. Uu­dis­tus­työ on kyt­ket­ty Si­pi­län hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­seen su­ju­voit­taa sään­te­lyä ja ke­ven­tää nor­me­ja. Ky­sei­sen ta­voit­teen alla eri­tyis­tar­kas­te­lus­sa ovat sään­nöt, jot­ka hait­taa­vat kan­sa­lais­ten ar­kea, yri­tys­toi­min­taa tai in­ves­toin­te­ja. Kyt­kös nor­min­pur­ku­tal­koi­siin on lä­hes­ty­mis­ta­pa­na oi­kea.

Tar­ve so­pi­mus­va­pau­den huo­mat­ta­val­le laa­jen­ta­mi­sel­le löy­tyy käy­tän­nön vuok­raus­ti­lan­teis­ta. Vah­vin esi­merk­ki epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ta ra­joi­tuk­ses­ta on va­kuu­del­le ase­tet­tu mak­si­mi. Täl­lä het­kel­lä va­kuus voi olla enin­tään kol­men kuu­kau­den vuok­raa vas­taa­van sum­man suu­rui­nen. Tämä es­tää vuok­ra-asun­non saa­mi­sen esi­mer­kik­si sel­lai­sel­ta hen­ki­löl­tä, joka on me­net­tä­nyt luot­to­tie­ton­sa, mut­ta jon­ka lä­hei­set oli­si­vat val­mii­ta taka­maan vuok­ran­mak­sun täy­si­mää­räi­ses­ti. Ti­lan­ne osuu eri­tyi­ses­ti nuo­riin. Ta­kuu­sää­ti­ön tie­to­jen mu­kaan lä­hes joka nel­jän­nel­lä 20–29-vuo­ti­aal­la on mak­su­häi­ri­ö­mer­kin­tä.

Toi­sek­si uu­dis­tus an­taa mah­dol­li­suu­den vie­dä vuok­ra­suh­teen osa­puo­lia tasa-ar­voi­sem­paan suun­taan. Epä­tasa­pai­no vuok­ra­lai­sen ja vuok­ran­an­ta­jan vä­lil­lä ko­ros­tuu eri­tyi­ses­ti vuok­ra­suh­teen päät­tä­mis­ti­lan­teis­sa, jois­sa yh­tääl­tä ir­ti­sa­no­mis- ja pur­ka­mis­kyn­nyk­ses­sä ja toi­saal­ta irti­sa­no­mis­a­jois­sa vuok­ran­an­ta­jan ase­ma on vuok­ra­lais­ta hei­kom­pi.

Kol­man­nek­si uu­dis­tus tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den re­a­goi­da mark­ki­noil­la jo ta­pah­tu­nei­siin muu­tok­siin. Sel­lai­sis­ta eni­ten pin­nal­la on ol­lut ly­hyt­ai­kai­nen ma­joi­tus­toi­min­ta, esi­mer­kik­si Airbnb ja sen yleis­ty­mi­ses­tä joh­tu­vat haas­teet. Vuok­raus­lain­sää­dän­nön puo­lel­la oli­si syy­tä ot­taa ai­em­paa vah­vem­min kan­taa vuok­rauk­sen ja ma­joi­tus­toi­min­nan ra­jan­ve­toon. Sa­mal­la oli­si tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta li­sä­tä vuok­ran­an­ta­jan mah­dol­li­suuk­sia kont­rol­loi­da asun­ton­sa käyt­töä ja an­taa mah­dol­li­suus ra­joit­taa vuok­ra­so­pi­muk­siin otet­ta­vil­la eh­doil­la ny­kyis­tä laa­jem­min asun­non tai sen osien luo­vut­ta­mis­ta toi­sen käy­tet­tä­väk­si.

Käyn­nis­ty­vä sel­vi­tys­työ on vas­ta alku­sy­säys uu­dis­ta­mi­sel­le. Se kui­ten­kin aset­taa pit­käl­ti ne raa­mit, joi­den puit­teis­sa uu­dis­tus­työ­tä läh­de­tään vie­mään eteen­päin. Sik­si jo sel­vi­tys­vai­hees­sa ta­voit­tee­na tu­lee olla vuok­raus­lain­sää­dän­nön pa­kot­ta­vuu­den vä­hen­tä­mi­nen, so­pi­mus­va­pau­den li­sää­mi­nen, vuok­ra­suh­teen osa­puol­ten tasa-ar­voi­sen ase­man edis­tä­mi­nen ja sään­te­lyn päi­vit­tä­mi­nen vas­taa­maan tätä päi­vää.

Sel­vi­tys­työ­tä oh­jaa oh­jaus­ryh­mä, jos­sa on mu­ka­na pait­si mi­nis­te­ri­öi­den edus­ta­jia myös vuok­ra­lais­ten ja vuok­ran­an­ta­jien edus­ta­jat. Osa­puol­ten edus­ta­jien ak­tii­vi­suus uu­dis­tus­työs­sä luo hy­vän poh­jan toi­mi­van lain­sää­dän­nön ai­kaan­saa­mi­sek­si. Si­tou­tu­mi­nen laki­hank­kee­seen tar­jo­aa myös poh­jan jat­ko­työl­le. Pal­jon on sel­lai­sia asi­oi­ta, jois­ta oli­si hyvä tar­kem­min so­pia yh­tei­ses­ti, mut­ta joi­ta ei ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta kir­ja­ta lain­sää­dän­töön. Luon­te­va jat­ko käyn­nis­ty­väl­le uu­dis­tus­työl­le oli­si­kin Hy­vän vuok­ra­ta­van päi­vit­tä­mi­nen.

Kir­joit­ta­ja on vai­kut­ta­mis­työn asi­an­tun­ti­ja Suo­men Vuok­ran­an­ta­jat ry:ssä

Kuva: Pek­ka Rou­si

Suo­men Kiin­teis­tö­leh­ti 8/2015Loka­kuu 201514.10.2015